Home

Roag bedömning

Riskbedömning av ohälsa i munnen - Vårdhandboke

ROAG - hur gör man riskbedömning av munhälsa? on Vime

Bedömning och behandling Berätta för patienten vad du kommer att göra, även om patienten är medvetslös. Inspektera munhålan, använd ROAG som stöd. Så länge patienten önskar och mår väl av det, borsta tänderna 1-2 ggr/dygn med mjuk tandborste. Tag ut och rengör proteser om patienten har sådana Flexident erbjuder kostnadsfria munhälsobedömningar som en del i vår mobila tandvård. Munhälsobedömning med verktyget ROAG. Flexibel tandvård. Välkommen Pedersen, 2014). Bedömningen skrivs ner i en tabell som underlättar dokumentation i patientjournalen (Andersson, 2006a). En svensk studie använde ROAG för att undersöka munstatus hos äldre vid ankomst till ett geriatriskt rehabiliteringsboende. Med hjälp av ROAG kunde problem i munnen identifieras hos 71 % av patienterna Bedömning med instrument ökar personalens medvetenhet inom vilka områden risk föreligger (exempelvis synnedsättning, gångsvårigheter, läkemedel). Samtalet vid riskbedömning är även ett naturligt tillfälle för vårdpersonal att ge information om fallprevention och att involvera patienten att själv ta ansvar och bedöma risker [17] Faktureringsadress: Svenska palliativregistret Region Kalmar län Fakturascanning ref nr 185 78 01 Box 601 391 85 Kalmar Telefon: 0480-41 80 40 Vardagar 9-1

Blanketter/vägledningar till riskbedömningsinstrument

Diastoliskt blodtryck | bgbloggarePPT - Möte 2013-11-14 Sammanhållen vård och omsorg för

Socialstyrelsens bedömning är dock att omkring 70 procent av personerna i särskilda boenden har en kognitiv nedsättning och att personer med demenssjukdom utgör en stor mottagargrupp även när det gäller övriga vård- och omsorgsinsatser för personer som är 65 år och äldre [1] using the ROAG-J assessment tool from Senior alert. The variation in identified oral health problems was between 12,0 % to 43.2 %. The most frequent category was that of Teeth, indicating a lack of oral hygiene and broken teeth. At least one action was planned to be performed on all of the individuals in the study Genomför ROAG-bedömningar efter HSL-beställning av sjuksköterska. Bedömning ROAG görs i Viva, väljs under bedömning och när den sparas blir det automatiskt en journalanteckning att den är utförd. Efter beslut i teamet alternativt nytt hemtjänstbeslut dokumenteras SoL-åtgärderna i genomförandeplanen under aktuellt sökord Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl. Många äldre har dessutom flera sjukdomar samtidigt vilket gör deras hälsosituation ännu mer komplex, begreppet skör kan användas för att beskriva äldre personers samlade ohälsa

ROAG används för att bedöma och utvärdera avvikelser i munhålan och effekten av olika åtgärder. Bedömningen görs utifrån nio delmoment. Referens: 1. Andersson P, Hallberg IR, Renvert S. Inter-rater reliability of an oral assessment guide for elderly patients residing in a rehabilitation ward Att ROAG-bedömningar genomförs på äldreboenden leder troligen till att kunskapen om munhygien och munhälsa höjs hos omsorgspersonalen och blir en naturlig och självklar del i omvårdnadsarbetet. Att resurser/profylaktiska åtgärder sätts in i tid leder till en friskare äldre individ samt minskade kostnader för samhället Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Fall: Downton Fall Risk Index (DFRI). Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA -SF) Data från riskbedömningsinstrumenten är en del av den samlade bedömningen av patientens status En ny ROAG-bedömning ska göras i slutet av den akuta vårdperioden så att patientens aktuella status och hjälpbehov inkluderas i vårdplaneringen. Information om mun- och svalgproblemen samt om hur munvården ska skötas förmedlas till kommunen, anhörig eller annan stödperson

Utredning - Vårdhandboke

Gör om bedömningen om det förekommer någon som helst försämring. Om det inte finns några bekymmer, fortsätt och upprätthåll försiktighet. Screeningbedömning utförd av:_____Datum:_____ Problem identifierade Ja Nej Osäke Preoperativ bedömning av svårighetsgrad inför visdomstandskirurgi ROAG (Revised Oral Assessment Guide) används i Senior Alert och i Svenska Palliativregistret. Meddela sjuksköterska eller läkare om något avviker. Tandvårdspersonal kan också kontaktas vid behov Fördjupad bedömning. Görs om nutritionsbedömningen ovan visar undernäring eller risk för undernäring. Bedömningsinstrumentet Problemanalys och åtgärdsförslag kan användas som hjälp för en mer utförlig bedömning av orsaker till nutritionsproblem samt ge stöd för val av lämpliga åtgärde Bedömningarna fylls i Procapita under rubriken Bedömning. Vid risk ska åtgärder vidtas och vårdplan upprättas Manual riskbedömningsinstrument ROAG med åtgärder. ROAG; Sidan uppdaterad 30 oktober 2019. Höganäs kommun. Besöksadress Stadshuset Centralgatan 20 263 38 Höganäs. Hitta hit. Leveransadress Centralgatan 20 263 38. Utbildningsfilmer i munvård och ROAG. Munhälsan har stor betydelse. Dålig tand- och munhälsa kan till exempel göra det svårt att tugga och äta. Det kan också påverka den allmänna hälsan och bland annat bidra till undernäring, lunginflammation eller andra infektioner

ROAG Revised Oral Assessment Guide, är ett munbedömningsinstrument inom Senior alert (se nedan), ett kvalitetsregister med inriktning på förebyggande åtgärder för att förbättra munhälsan för äldre med behov av vård och omsorg. Bedömning och registrering utförs av vård-/omsorgs- eller hälso- och sjukvårdspersonal. Senior aler bedömning. Efter utbildningen munhälsobedömde omvårdnadspersonalen de personer som ingick i målgruppen, ofta i samband med den övriga Senior alertbedömningen. Bedömningsinstrument som har använts har varit ROAG. Alla bedömningar har registrerats i modulen för munhälsobedömning i registret Senior alert ROAG: För att bedöma munhälsa i kvalitetsregistret Senior alert används ett valbart instrument, det s.k. Revised Oral Assessment Guide (ROAG) som Man gör en bedömning av om den äldre behöver få tandvård och hur den dagliga munvården fungerar. Se även Nödvändig tandvård. 10 ROAG-bedömning Exempel att diskutera kring: ROAG-munbedömning, Tandborstning och rengöring munhålan Munhygienhjälpmedel Skötsel vid tandersättningar (kronor, broar, implantat, proteser) Praktiska kunskarav APL Förekommer inte på arbetsplatsen Eleven har inte uppnåt

Vid denna bedömning använder man sig av ROAG (Revised Oral Assessment Guide) ROAG-bedömningen är vårdpersonalens instrument som de använder för att . skapa systematik och uppföljning i dagliga arbetet med munhälsa. Hälsoodontologiska enheten erbjuder utbildningsinsatser i första hand riktade mot kommunal personal Bedömning av effekternas tillförlitlighet mäts äldres munhälsa med hjälp av instrumentet ROAG (revised oral health assessment) för Senior alert-registret (57). Sammanfattningsvis kan sägas att äldreomsorgspersonalens arbete me

Riskbedömning med ROAG-J i kvalitetsregistret FoU i

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom förskola, skola, socialt arbete, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård. Välkommen − ROAG bedömning i samband med inskrivning − Verksamhet utan inblandning av tandvården 2019-10-20 19. Resultat Avdelning 15 Avdelning 11 (kontroll) Inskrivningar 107 164 ROAG bedömningar 101 (94%) 157 (96%) ROAG 3 14 (13,8%) 9 (5,7%) Remisser till tandvården MNA® Efternamn. Fyll i poängsiffran i rutorna för bedömning(screening) och summera. Om poängen är 11 eller mindre fortsätt med del II för att få en graderingav näringstillståndet. K J F E D C B Screeningresultat (Subtotal max 14 poäng) 12- 14 poäng: I jämförelse med andra i samma ålder uppfattar sitt munhälsobedömning som lades till i Senior Alert kallas ROAG. Detta är nu under införande i vissa kommuner i Dalarna. ROAG är ett mätinstrument som är avsett för bedömning av munhålan. I bedömningen ingår: bedömning av personens röst, munslemhinnor, läppar, tunga, tänder, tandkött, proteser, saliv samt sväljförmåga

Roag International AB Nygård Björkliden Nygård i Tystberga, ☎ Telefon 0155-26 08 62 med Ruttväglednin ROAG för munhälsa Vid ankomst/inskrivning Riskbedömning samt preventiva åtgärder för fall och trycksår genomförs direkt vid patientens inskrivning/ankomst till slutenvård, därefter görs risk-bedömning och preventiva åtgärder för undernäring och ohälsa i munnen Det är 22 personal som fått utbildning i ROAG-bedömning för att kunna genomföra munhälsobedömningar. Tidigare har ett 50-tal utbildats år 2013 och 2014. Handlingsplanen för kostfrågor har reviderats och matråd har genomförts i hemtjänst och på särskilt boende 4 ggr/år För att ge möjlighet till så god livskvalitet som möjligt i livets slutskede är symtom- och smärtlindring högt prioriterat. Det blir därför viktigt att tidigt upptäcka, förebygga och behandla olika symtom utifrån exempelvis symtomskattningsinstrumentet ESAS Bedömning av risk för trycksår PH002 t.ex. Hel hud och några risker Trycksårsprofylax QH001 Tryckutjämnande madrass/ sittdyna Förflyttningsträning QM007 Träning och uppmuntran att ändra kroppsställning. Vända sig/rätta till läge i säng/stol. Minska skjuveffekt Hudvård QH01

ROAG, en del av Senior Alert (2 timmar) Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG, samt aktivitetspanorama och utvärdering av genomförda insatser. Vi rekommenderar att föreläsningen kombineras med ett uppföljande seminarium (1 timme) omkring erfarenheter och svårigheter efter två veckors genomförda ROAG-bedömningar i verksamheten Abbey Pain Scale. Vid bedömningen graderas iakttagelserna och aktuellt svarsalternativ markeras. En sammanställning av resultatet sparas i telefonen för att journalföras när personalen återkommer till kontoret. ROAG Svår sjukdom och nedsatt ork ökar risken för problem ifrån munnen. Det är därför extra viktigt att vårdpersonale Vid denna bedömning använder man sig av ROAG (Revised Oral Assessment Guide) ROAG-bedömningen är vårdpersonalens instrument som de använder för att . skapa systematik och uppföljning i arbetet med munhälsa. Hälsoodontologiska enheten erbjuder utbildningsinsatser i första hand riktade mot kommunal personal

bedömningar och med en helhetssyn på vårdtagarens medicinska, sociala och psykiska situation där det är viktigt att stödja patientens och att tillvarata patientens egna resurser och hanteringsstrategier. Under mina år som sjuksköterska har mitt intresse mer och mer fokuserat på människan bakom det vi benämner patienten Det är därför är det viktigt att vårdpersonal har kunskap om munhälsa och arbetar systematiskt med bedömningar och åtgärder. Innehåll. o Teori riskbedömningsinstrument ROAG. o Praktisk övning riskbedömning med ROAG. o Teori munvård. o Praktisk övning munvård/åtgärder enligt ROAG. Målgrupp. Läkare, Sjuksköterskor och. •Ökad kunskap om ROAG i Senior alert •Kraftig ökning i antalet ROAG-bedömningar. TAIKs kvalitetssäkring av av munvårdskorten innebar: •Förbättring vad gällde placering av korten •Att munvård i högre grad noterades i genomförandeplanen. •Att rekommenderade munvårdsartiklar i större utsträckning fanns tillgänglig Bedömningar . Bli den första att skriva en recension för Roag International AB! Dela erfarenheter! Recension. Lämna in recension. Liknande företag i närheten . Vmp Bemanning AB 1.84 km Detaljer Webbsida. Tingshusplatsen 2 611 32 Nyköping 0155-28 09 40. Lernia A

Bedömning av munhälsan vid munhälsobedömning i uppsökande verksamhet jämfört med ROAG-bedömning. Grabecz G, Georgis J (2016). EKORAL - ett biokompatibelt hjälpmedel för förbättrad oral hygien? Maluenda N, Olofsson E (2015). Tuggförmåga, kognitiv funktion och BMI hos äldre på särskilt boende. Karpati Leon L (2015) Munhälso-bedömning (Uppsökande tandvård bedömning, rådgivning och instruktioner) och all nödvändig tandvård . 250 kr per besök (Högkostnads-grundande) Munhälsobedömningen är avgiftsfri och sker i hemmet/boendet. Hjälp med tandvård som ADL . Behov av praktiskt stöd i hemmet med munhälsan . Bistånds-handläggar - trots ROAG bedömning vid upprepade tillfällen. Tappad tandvårdskontakt. Orsaker till tappad tandvårdskontakt 2018-05-13 5

Bedömningen utförs genom att omsorgspersonal fyller i de delar som går och sedan fyller legitimerad personal i sjukvårdande uppgifter. Åtgärder När åtgärder ska rekommenderas sker detta oftast i teamet. Bedömningen ligger som underlag för diskussion om adekvata åtgärder och dessa fördelas utifrån ansvarsområden och yrkesgrupp Studiebesöken omfattar både teoretisk information om munhälsa, assisterad munvård och ROAG-bedömning samt auskultationspass i samband med tandvårdsbehandling hos tandhygienist eller tandläkare. För patientorganisationer. Patientorganisationer har kontaktat ACT för reportage i respektive medlemstidning

Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Relaterade dokument. Personcentrerad Omvårdnad 1 Vårdhygien och patientsäkerhet Ergonomi i omvårdnadsarbetet Omvårdnadsprocessen Andning och omvårdnadsåtgärder Cirkulation och omvårdnadsåtgärde ROAG- och SÖS-stickor (2016-04-27) Nu går det bra att beställa ROAG stickor igen. Vi har också låtit trycka upp SÖS-stickor. Lathund för läkare är just nu under revidering men förhoppningsvis finns även den att beställa inom någon månad. Träff med specialistundersköterskor! (2016-04-27 7 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3.1 LAGAR OCH FÖRESKRIFTER • Patientsäkerhetslagen • Hälso- och sjukvårdslagen • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) • Lagen om Medicintekniska produkter 3.2 VÅRDGIVARENS ANSVAR Högst ansvarig för patientsäkerhetsarbetet är Socialnämnden

Halvdagskonferens gällande munhälsa, ROAG Evidensbaserad socialtjänst till nytta för individen Datum och tid: 16 oktober 2014, kl 08.45-12.00 (Kaffe finns från kl 08.00) Plats: Pulsen, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Anordnare: Charlotte Bliesener, Boråsregionen och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Anmälan: Anmälan görs genom bifogad blankett och skickas till charlotte.bliesener. : Studier visar på hur viktig munvårdshälsan är hos de äldre på särskilt boende. Munhälsans betydelse för äldres välbefinnande är att motverka risker för uppkomsten av ny

Daglig munvård - inspektion av munhåla - Vårdhandboke

 1. - Syftet med ROAG - Antal huvudmän anslutna till ROAG i Senior alert - Antal munbedömningar Senior alert t.o.m. 2013-07-31 - Munhälsa - summering på enhets- och statistiknivå - Ett systematiskt arbetssätt - ROAG bedömning (9 områden) - Tandläkarundersökning - Beskrivande gradering av tillståndet i munne
 2. Senior alert har samlat goda råd på sin hemsida som handlar om åtgärder för att främja en god munhälsa. De har 11 st instruktionsfilmer med bedömning och åtgärder (bl.a. instruktionsfilm ROAG munbedömning) som hjälp för dig som arbetar inom vård och omsorg
 3. ROAG - Riskbedömning av munhdlsa Metod: Använd tesked och belysning för inspektion av munhålan. Observera de ornråden som anges nedan. Skatta poäng för varje lokalisaiion och summera. Normal röst . Lena, Ijusa, fuktiga . Ljusröda, fuktiga . Ljusröd, fuktig med papiller . Ljusrött och fast . Rena, ingen synlig beläggning el matrester 1
 4. Bedömningen bör enligt Lidunger och Skott (2016) göras vid inskrivning av patienten eller i samband med andra riskbedömningar. Med hjälp av ROAG kan vårdpersonalen därmed bedöma och utvärdera avvikelser i munhålan och även effekten av olika åtgärder. Vid stora avvikelser bör tandvården kontaktas (Lidunger & Skott, 2016)
 5. • Bedömning av kroppsfunktioner: Tunga ROAG 2 (Inga papiller, röd, torr, beläggning). Smärta VAS 4. Nedsatt välbefinnande. • Mål: Fuktig mun (tunga ROAG 1). Minskad smärta (VAS 2). Ökat välbefinnande. • Aktivitet/delaktighet/Personlig vård: Noggrann munrengöring X flera. Smärtlindra med Xylocain viskös. Skölj med vichyvatte
 6. munbedömningsinstrument ROAG (Revised Oral Assessment Guide) underlätta (se hemsidan under kunskapsstöd). Det är ett instrument som används flitigt av Tandhygienister men kan även användas av övrig vårdpersonal, främst i ett tidigt palliativt skede. Socialstyrelsen prioriterar kontinuerli

Bedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) används för bedömning av munhälsan. Länk till Senior alert. Uppsökande verksamhet . KCÄM har ett nära samarbete med Folktandvårdens Uppsökande verksamhet som utför munhälsobedömningar och ger utbildning i munhälsa riktat till kommunernas vård- och omsorgsboenden Bedömning av bakomliggande sjukdomar; Bedöma ev. ökat energibehov, ett ökat energibehov kan till exempel bero på hög fysisk aktivitet, som vandrande vid demens, hög muskeltonus eller ökat andningsarbete (till exempel vid KOL). Bedöma tugg- och sväljförmåga; Munstatus/munhälsobedömmning enligt ROAG Senior alert har kommit till för att förändra och förbättra vård och omsorg för äldre och sjuka. Sedan 2010 har ett nationellt kvalitetsregister byggts upp. Varje individ får möjlighet till en riskbed..

BAKGRUND Candida förekommer i munnen hos friska individer och är en del av den normala orala mikrofloran. Historiskt har det uppgetts att upp till 80 % av befolkningen kan vara bärare men nyare studier visar att Candida arter kan finnas hos alla individer.Under normala förhållanden saknas förutsättningar för att detta bärarskap ska utvecklas till en infektion [ Vi rekommenderar att du tecknar vårt serviceavtal så kan du i fortsättningen beställa skäligt antal trycksaker till din verksamhet. Om du föredrar att beställa trycksaker utan avtal så tar vi ett enhetspris 5:- styck ex moms oavsett vilka trycksaker du beställer eller hur du blandar men inför en minimiavgift på 100:- ex moms per beställning

ROAG munhälsobedömning Utbildning för sjuksköterskor

 1. - Bedömning av nutritionsstatus, energi-vätske- och näringsbehov. - Rådgivning om konsistensanpassad mat och dryck. - Använd ROAG (Revised Oral Assessment Guide), för att bedöma munhälsa. Äldremed sväljningssvårigheter: överväg nedanstående Akutmottagnin
 2. Svamp i munnen (oral candidos) - symtom och behandling. Svamp i munnen är något som nästan hälften av Sveriges befolkning lider av, dock är det inte alla som har besvär
 3. ROAG was a very good assessment instrument to obtain equal and independent evaluation results. bedömning av munstatusen bedöms rösten, läpparna, munslemhinnan och tungan, tandköttet, tänderna och eventuell protes, saliven och sväljningsförmågan (Andersson, 2006)
 4. ROAG är vårdpersonalens instrument för att skapa systematik och uppföljning i arbetet med munhälsa. Tandvårdens uppsökande verksamheten erbjuder en professionell bedömning av munhålan för att upptäcka tidiga tecken på munsjukdomar och tandvårdsbehov. Kontakt: Beställarenheten för tandvård . Relaterad information
 5. En tidig bedömning av patientens munstatus är viktig för den orala rehabiliteringen liksom för patientens totala rehabilitering. Personer som insjuknar i stroke får ofta symtom som involverar munnen, till exempel känselbortfall eller rörelseproblem

ROAG munbedömning - Senior alert - YouTub

Transcript Munhälsobedömning enligt ROAG (Revised oral Munhälsobedömning enligt ROAG (Revised Oral Assessment Guide) i Senior alert Sverige t om 140530 www.senioralert.se | [email protected] kommun landsting www.senioralert.se | [email protected] juli 250 juni maj april mars februari 14-jan december november oktober september augusti juli juni maj april mars februari jan-13 december. Riskbedömning i särskiltboende - ROAG (Revised Oral Assessment Guide ) Efter en individuell bedömning kan särskild kompetens hos ledsagaren behövas. Den erforderliga kompetensen bedöms av kommunen. Tandvårdsutförarens ansvar för uppsökande och nödvändi Revised Oral Assessment Guide (ROAG) är ett bedömningsinstrument för munhälsa. ROAG används för att bedöma och utvärdera avvikelser i munhålan och effekten av olika åtgärder. Bedömningen görs utifrån nio delmoment. Referens: 1 SAMMANFATTNING Syftet med interventionsstudien var att undersöka om ROAG (revised oral assessment guide). Runt 80 procent av bedömningarna visade att de äldre hade oral sjukdom eller risk för ohälsa i munnen. Det är främst sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med munhälsa i Senior alert. Munhälsan bedöms med en anpassad version av revised oral assessment guide (Roag)

Bedömningar vid utredning av kognitiv sjukdom, exempelvis: Mini Mental State Examination - MMSE-SR (svensk revidering) med MMSE-SR manual; Klocktest; Anhörigintervju - blankett ; Munhälsobedömning - ROAG (Revised Oral Assessment Scale) Nedsatt syn och hörsel; Nutritionsbedömnin Täta bedömningar är dock alltid aktuellt hos kritiskt sjuka patienter. Ett instrument som kan användas är Revised Oral Assessment Guide (ROAG). Munbedömningsinstrumentet ROAG består av olika områden som skall bedömas. Röst, läppar bedömningsinstrumentet ROAG, fortsätta det trycksårsförebyggande arbetet för att förhindra att bedömning av munhälsa har upprätthållits. Framåtblick 2020 Verksamheten kommer under 2020 att: fortsätt arbetet med att systematiskt erbjuda alla boende aktuel

Video: Munhälsa - Munhälsobedömning med ROAG Flexident

Riskbedömning - Vårdhandboke

Vårdfokus är medlemstidning för Vårdförbundet och har legitimerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som målgrupp Abbey Pain Scale är ett instrument för att skatta smärta hos personer med nedsatta kognitiva funktioner och andra som inte kan verbalisera sin smärta vid bedömning av munhälsan. ROAG munbedömningsinstrument står även nämnt som ett rekommenderat munvårdsbedömningsinstrument vid bedömning av munhälsan i Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, 2012-2014 samt Vårdprogram för munvård av cancerpatienter, 2007

Kunskapsstöd Svenska palliativregistre

 1. Nutrition: Munhålans kondition som påverkar ätandet = ROAG (munhälso-bedömning) = poäng som dokumenteras. Aptit, röst, kost, måltidsvanor. Nutritionsproblem som orsakas av ex miljö eller sjukdom och behandling. Operation: en sammanfattning om aktuell operation. Pre- och postoperativ omvårdad
 2. Start studying OM065G Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Under behandlingsförloppet bör en bedömning göras vid alla mottagningsbesök och dagligen under slutenvård på sjukhus; ROAG, Revised Oral Assessment Guide, är ett rekommenderat bedömningsinstrument [58]
 4. Slutsats ROAG munbedömningsinstrument är ett bra verktyg för sjuksköterskor att använda för att bedöma munhälsan på en palliativ vårdenhet, men det räcker inte bara med ROAG munbedömningsinstrument utan det behövs kontinuerlig utbildning för att förbättra bedömningar och åtgärder
 5. st 2 gånger i timman. Lindra ev. törst genom att droppa lite vatten i mungipan med hjälp av ett sugrör
 6. ROAG. Efter införandefasen ville vi ha ett system som var säkert, kontinuerligt och välfungerande på alla enheter inom omsorgen. Ansvarsområden för munhälsoombuden • att göra ROAG-bedömningar enligt fastställda rutiner • sätta in enklare åtgärder • föra in bedömningar, åtgärder samt uppföljningar i Senior aler

- ROAG-bedömningar vid inskrivning. - Biståndshandläggarna erbjuds utbildning i tandvårdsstödet. - Tandvårdsbehov beaktas vid vårdplane-ringsmöte där tandvårdskontakt säkras för de patienter som kommer att åka hem och att de äldre som kommer att flytta till särskilt boende vid utskrivningen från slutenvårde 3. Bedöm patientens munhälsa med hjälp av ROAG, Revised Oral Assessment Guide. Bedömningen omfattar röst, läppar, munslemhinnor, tunga, tandkött, tän-der/implantat, protes, saliv och sväljning. Med hjälp av ROAG görs en gradering av tillståndet i munnen. Skalan inne-håller graderingarna: 1. friskt eller normalt tillstån bedömningsinstrumentet Roag 2.bedömning av kontinens med bedömningsinstrumentet Nikola 1)Andel genomförda munhälsobedömningar med Roag uppgår till 86 procent. 2. Patientsäkerhetsberättelse. Munvård ROAG-bedömning Vårdhygien Observerat och gått igenom Aktivt utfört Kommentar Datum BHK Vårdhygien riktlinjer vid specifik omvårdnad. Hud Observerat och gått igenom Aktivt utfört Kommentar Datum Inspektion, bedömning, förebyggande och dokumentation Sårvård och dokumentation samt steril omläggning Specifik sårvård på IVA.

23. Öka medarbetarnas förståelse för vikten av munhälsa samt att använda ROAG och dokumentera detta i patientens journal. Mål Hos 7 5 % av patienterna som av lider på avd. 11, 21, 23 ska munhälsan bedömas under sista levnadsveckan. Av dessa bedömningar ska 95 % dokumenteras i patientens journal. Målet ska vara uppnått 2016 -06 -30 - bedömning av munstatus enligt Roag Egenkontroll av ovanstående har genomförts. Hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada i dokumentationssystemet Vodoks avvikelsemodul. Vid allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser togs direkt kontakt med verksamhetschef och MAS Bedömningen är kostnadsfri. Intyg om nödvändig tandvård får patienten från äldreboendet, sjukhemmet, hemtjänsten, ROAG, en del av Senior Alert (2,5 tim) Genomgång av riskbedömningsinstrumentet för munhälsa, ROAG och utvärdering av genomförda insatser fört bedömning av munhälsa enligt Revised Oral Assessment Guide (ROAG) med registrering i Senior alert. 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner, vars utförare inför ett standar-diserat arbetssätt vid BPSD-symptom och registrerar i BPSD-registret Bedömning blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert Sverige januari 2014- september 2016 . www.senioralert.se | senioralert@lj.se Fördelning av enhetstyper som bedömer enligt Munhälsobedömning enligt ROAG (Revised oral assessment guide) i Senior alert Author

ROAG-utbildning CÄT kan också erbjuda utbildning till vårdpersonal om genomförandet och dokumenterandet av ROAG-bedömning som är en del av Senior alerts kvalitetsregister. Omfattningen av ROAG utbildning är ca 2,5 timma. För mer information kontakta redaktionen Den bedömningen skiljer sig också från de uppgifter om munhälsa som personalen rapporterar till kvalitetsregistret utifrån frågeformuläret Roag. Enligt en registerstudie är ska de äldres munhälsa vara god. Roag (Revised oral assessment guide) är ett instrument för att riskbedöma patienten eller den boendes munhälsa - bedömning av munstatus enligt instrumentet ROAG Egenkontroll av ovanstående har genomförts. Hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada i dokumentationssystemet Vodoks avvikelsemodul. Vid allvarliga hälso- och sjukvårdsavvikelser tas direkt kontakt med verksamhetschef och MAS

Äldre – Överenskommelse ppt video online ladda ner

Demenssjukdom - Diagnostik av munhälsa och ätproblem med

 1. använde oss av är ett prövat bedömningsinstrument, ROAG (Revised Oral Assessment Guide) (Andersson 2004) (bilaga 1). Detta omfattade bedömning av tillstånd och funktioner i munhålan och dess vävnader. Inspektion sker av röst, läppar, munslemhinna, tunga, tandkött, tänder, proteser, saliv och sväljning
 2. Kunna genomföra en munhälsobedömning i enlighet med bedömningsinstrumentet ROAG samt genomföra enklare åtgärder kopplat till bedömningen. Förstå nutritionsvårdsprocessen och utföra enklare nutritionsåtgärder
 3. bedömning av munstatusen. Dålig munstatus kan innebära dålig andedräkt, beläggningar på Revised Oral Assessment Guide (ROAG) är ett bedömningsinstrument för att bedöma munhälsa, och det består av nio olika områden som ska bedömas: läppar, tunga
 4. Medicinsk bedömning gjord av läkare att patienten är i livets slutskede. Patient/närstående/legal företrädare informerade och delaktiga i beslutet genom brytpunktsamtal (samtal i livets slutskede). Medicinska insatser som inte gagnar patienten är avslutade (t ex provtagningar, vätskelista, läkemedel)
 5. Munhälsa - Borås Stads intranät - boras
 • Max motor dreams buy.
 • Macbook air 11 256gb.
 • Climbing grades chart.
 • Destiny 2 milestones.
 • Endoparasiter människa.
 • Fredrik meaning.
 • Hur sätter man ihop en spritspåse.
 • Birgit och gad rausings stiftelse.
 • Bröllopsmässa jönköping 2018.
 • Stormtändare clas ohlson.
 • Hipp malmö halloween.
 • Genomskinligt paraply stockholm.
 • Äta fågelmat jordnötter.
 • .
 • Sture bergwall örjan bergwall.
 • Mittmedia plus kund.
 • Teknik i år 2.
 • Fernfahrer österreich.
 • Katt tappar päls fläckvis.
 • Im gegenteil englisch.
 • Antika fiskedrag.
 • Lära sig måla porträtt.
 • Fällkniven s1 längd.
 • La la land movie.
 • Ebay möbel zu verschenken.
 • Chokem gi.
 • Masterchef usa season 3.
 • Studieteknik kemi.
 • Amp to atp.
 • Export powerpoint to jpeg resolution.
 • Viking 550 c.
 • Sims 4 fusk flytta objekt.
 • Anita lovren forum.
 • Digitalmuseum uppsala.
 • Restaurang bistro växjö.
 • Flervägskommunikation wikipedia.
 • Ungdomskort handelsbanken.
 • Sekundärluftpumpe vw bora.
 • Spelutvecklare lön.
 • Dragon ball universe 4 fighters.
 • Spiegelreflexkamera günstig.