Home

Styrelseprotokoll offentlig handling

Styrelseprotokoll - Best Practice - JURIDISK VÄGLEDNIN

 1. Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Protokollen är normalt inte offentliga handlingar och det finns enligt lag inget krav på att protokoll ska delas med till aktieägare. Kom ihåg att revisorerna som granskar förvaltningen av ditt företag har rätt att ta del av protokollen
 2. Frågor och svar om styrelseprotokoll Styrelseprotokollen är viktiga av flera anledningar. Ett givet skäl är att styrelsen och kommande styrelser kan gå tillbaka och se vad som hänt och vad som beslutats. Protokollen är även en viktig handling för revisorn, denne har blivit utsedd av medlemmarna för att granska styrelsens arbete
 3. Styrelseprotokollen i ideella föreningar och bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken medlemmar eller utomstående har absolut rätt att få se dem
 4. Styrelseprotokollet är inte offentlig handling! Skicka in underskrivna styrelseprotokoll så snart som möjligt efter ert möte till föreningens ekonom för kännedom. Inför bokslut kommer även revisorerna behöva ta del av era protokoll. Mall till styrelseprotokoll
 5. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat

Exempel på styrelseprotokoll Följande material från Bolagsverket. Protokoll nr 7 fört vid sammanträde med styrelsen i Örnsköldsviks Motorsågs- fabrik Aktiebolag, 5561213-4567 den 14 oktober 2003. Närvarande styrelseledamöter: Rolf Svensson, Allan Nyberg och Margareta Crona Styrelseprotokoll bör inte vara offentliga Den förening som vill kan publicera sina styrelseprotokoll. Det är då ett beslut som styrelsen eller stämman tagit, inte något en anställd kan besluta om på egen hand

Här kan du se exempel på hur ett protokoll kan vara utformat ex. styrelseprotokoll. När protokollet är justerat ska det skickas ut till samtliga i styrelsen. Det är viktigt för föreningens medlemmar att kunna följa styrelsens arbete och därför bör styrelsens protokoll vara så tillgängliga för medlemmarna som möjligt Handlingar som inte är offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, exempelvis rikets säkerhet

Frågor och svar om styrelseprotokoll - HSB

 1. I styrelseprotokoll bör det även framgå vilka ledamöter som inte närvarat. Protokollen är normalt inte offentliga handlingar och det finns enligt lag inget krav på att protokoll skall distribueras till bolagsmän, medlemmar eller aktieägare. Annat kan ha intagits i associationens stadgar, bolagsordning, stiftelseförordnande eller liknande
 2. Styrelseprotokoll är ej en offentlig handling. Brf Eken , Brf Talludden , och Brf Agaten motiverar sin vägran att lämna ut styrelseprotokollen på liknande felaktiga sätt. HSB Malmös svar åt styrelsen år 2007 på motion 17-3
 3. I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken. Bolagsverket registrerar inte aktieägare i ett aktiebolag
 4. FRÅGOR TILL PER ISACSON, FASTIGHETSMÄKLARNA AB 1. Hej Per I din bok Bostadsrättsboken skriver du att Alla styrelsemöten ska protokollföras.Dessa protokoll är dock inte tillgängliga för någon annan än styrelsemedlemmarna och revisorerna, så dessa kan man inte som utomstående kräva få se
 5. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar

Styrelseprotokoll i föreningar är inte offentlig

Skydda och rusta upp Sveriges enda seminarieträdgård! Styrelseprotokoll. Styrelseprotokoll 2019-12-05; Styrelseprotokoll 2019-10-3 Jag blev mycket förvånad och undrar hur länge en tjänstemans mailväxling räknas som offentlig handling. Kan jag hävda att det fortfarande är en offentlig handling? Här är deras svar. Med anledning av ditt epostmeddelande daterat 2016-10-21- Begäran om handlingar, gör XXXkontoret följande bedömning

Protokoll och handlingar Här finns handlingar och dokument som är knutna till politikernas möten i Västra Götalandsregionen. Handlingarna kan bestå av kallelser, föredragningslistor, protokoll och olika dokument som politikerna använder som grund för sina beslut En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort (maskas) Men mig veterligen omfattas även kommunala bolag som utgångspunkt av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar (inkomna och upprättade) kan begäras ut från det kommunala bolaget. Såvitt jag vet upprättas styrelseprotokoll. Styrelseprotokollet eller delar däri kan förstås tänkas omfattas av sekretess

Styrelseprotokoll MB

Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken medlemmarna eller utomstående har rätt att ta del av protokollen. Styrelsen får inte lämna ut information som kan skada medlem eller föreningen. Sittande styrelseledamöter och föreningens revisor har dock rätt att ta del av samtliga protokoll Beträffande styrelseprotokollen: Om inte stadgarna säger något annat (vilket de sällan gör) så är det ordföranden och sekreteraren som bägge undertecknar dem. Beträffande årsmötesprotokollen: Normalt är det noga reglerat i stadgarna vad som ska tas upp på årsmötet. Däremot brukar sällan stadgas hur protokollet ska undertecknas Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövnin

Styrelseprotokoll Avtal Årsmöte Offentliga handlingar. Välj meny här till vänster Offentliga uppgifter kan du begära ut om dig själv eller någon annan . Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer. Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Du kan också mejla oss. Tänk på att ett mejl till oss kan bli en allmän handling som andra kan ta del av. Det går också bra att besöka våra servicekontor för att få ut uppgifter. Mejla os

Styrelseprotokoll - Vemdalsskalets Vägförenin

STYRELSEPROTOKOLL Konstituerande styrelsemöte Bolag: Göteborg Energi AB Protokollsnr. 2018/2 Dag: 2018-03-08 Tid: 14:50 - 16.20 Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen Närvarande: Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande Frånvarande: Ledamöter: Elisabeth Undén, ordförand Offentlighetsprincipen innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. I Region Skåne finns olika typer av handlingar som är offentliga. I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut Styrelseprotokoll är exempelvis allmänna handlingar när de har justerats. E-postloggar och så kallade cookies (dvs. filer som innehåller information om vilka webbsidor en användare har besökt) och globalfiler (upptagningar som visar adressuppgifter över de hemsidor en användare har besökt på Internet) är enligt praxis att betrakta som upprättade allmänna handlingar

Exempel på styrelseprotokoll - expowera

Video: Ideella styrelseprotokoll ska inte vara offentlig

Styrelsemöte - Förening

Offentliga handlingar. Du som vill fördjupa dig i en kommunal fråga, till exempel en utredning om dina barns skolkök eller grannens bygglov, har rätt att ta del av handlingarna som tillhör ärendet. Vill du få tag i en offentliga handling? Sök i kommunens diarier på webbplatsen De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning Ökad kontroll av id-handlingar - vi godtar bara pass Från den 12 december 2020 ska du använda OCR-nummer när du betalar till oss Brexit och konsekvenser av Storbritanniens utträde ur E Blir mitt cv en offentlig handling? 2017-11-16. Chefen i Fokus nr 4 2017. FRÅGA: Jag har sökt jobb som förvaltningschef i en annan kommun, vilket jag inte vill ska bli känt. Finns det risk för att mina ansökningshandlingar blir offentliga handlingar? Rekryteringen sköts via ett konsultföretag

Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. Rättsfall 1 Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas

Allmänna handlingar - Riksdage

Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag. Aktierelaterade ersättningar. Kostnader för anställda. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet Upprättad handling. En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att. ärendet som handlingen hör till har avslutats Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran Är pass- och körkortsbilder offentliga handlingar? Läsarfrågor Publicerad 1 dec 2015 kl 06.38 Av: Kvalitetsbloggen. Hej! Jag har blivit hänvisad hit och dit av en massa myndigheter angående tillgång till körkorts- och passfoto Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten. Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan myndigheten komma fram till att den i sin helhet eller delar av den är belagd med sekretess

Protokol

Motion - Offentliga styrelseprotokoll

Kommunen lämnade ut handlingarna i avidentifierat skick. Kammarrätten slog fast att ordningsvakternas namn var offentliga, om de inte hade skyddade personuppgifter. Domstolen hänvisade bland annat till att den som utövar offentlig makt som huvudregel inte ska kunna uppträda anonymt Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det. Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är offentliga, och det inte gäller sekretess på informationen i handlingarna ska du snabbt få läsa handlingarna allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden . I fråga om personuppgifter kan gallring iblan Nu finns oktober månads styrelseprotokoll, balansräkning och resultat publicerade. Oktober månads styrelseprotokoll publicerat - Botkyrka RS - Ridsport - IdrottOnline Klubb Hoppa till sidans innehål

Aktiebok och aktiebrev - Bolagsverke

En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar. Sekretess, uppgifter som inte är offentliga. Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess Alla handlingar är i princip offentliga En del anbudsgivare skriver i sina anbud att sekretess ska gälla för vissa uppgifter och anger även skälen för detta. Det kan vara en bra upplysning till den upphandlande myndigheten att ta hänsyn till vid sekretessprövningen

Är åtgärdsprogram offentliga? Åtgärdsprogram är ett vanligt förekommande dokument i skolans värld och har en central funktion när det gäller särskilda stödinsatser för elever i förskoleklass, de obligatoriska skolformerna, fritidshemmet samt gymnasie- och gymnasiesärskolan. Åtgärdsprogram innehåller ofta integritetskänsliga uppgifter om elever De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, som är offentliga. Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se.Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en.

Att få ut kopior på handlingar kan i vissa fall kosta pengar. Taxor för utlämnande av allmän handling kan du läsa mer om här. Kommunen hanterar också en mängd handlingar som inte är offentliga utan som är arbetsmaterial hos medarbetarna. Handlingen blir inte offentlig förrän den anses vara upprättad, det vill säga färdigställd Pris: 352 kr. Häftad, 2019. Finns i lager. Köp Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson på Bokus.com Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din branch med Opic Upphandlingskoll Dags för kompetensutveckling? Kursen riktar sig till dig som vill ha kunskap om grunderna i offentlig upphandling. I kursen går vi bl.a. genom vilka principer som är vägledande för upphandling och du får lära dig innebörden av centrala upphandlingsrättsliga termer och begrepp

Göran Olsson SBC och Per Isacson FASTIGHETSMÄKLARNA A

Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. I vårt land är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder. Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra Offentlig handling Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vilket innebär att du har rätt att läsa dem En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av sekretess

Sök jobb inom offentlig sektor. Kommun, landsting, skola, vård m.m. Vi listar lediga jobb i hela landet. Sök på län, kommun eller yrkeskategori Offentliga handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar; samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000. De allmänna handlingar som hanteras är av tre olika typer, nämligen handlingar som Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. Efter sammanträdet upprättas protokoll. De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga

Ta del av allmänna handlingar. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset. Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem Du kan få läsa de offentliga delarna i handlingen om du vill. I sådana fall täcker vi över de sekretessbelagda delarna så att du endast kan se de offentliga delarna. Arkivet i Västra Götaland. I Länsstyrelsen Västra Götalands arkiv förvaras handlingar från i huvudsak 1953 och framåt

Offentlig upphandling är generellt just offentlig. Alla handlingar är tillgängliga för alla när upphandlingen är avslutad. Samtidigt finns sekretesslagstiftningen som gör att delar av anbud kan hemligstämplas. Ida-Maria Andersson och Sara Dahlén reder ut balansgången mellan offentlighet och sekrete Offentlighetsprincipen innebär att det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Uppgifter om de anställdas löner ska lämnas ut om det inte möter hinder på grund av sekretess. Normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess. En begäran om att få ut en allmän handling ska behandlas skyndsamt

Offentlighetsprincipen - Wikipedi

Jag hade absolut för mig att lönelistor är offentlig handling, men min chef vägrar ge ut de nya efter årets lönehöjning. Vem av oss har rätt? AK. Import. Annett Olofsson. Publicerad. 24 januari, 2011. SVAR: Det beror på var du arbetar Den första frågan är om handlingen, t.ex. ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna Inom den offentliga förvaltningen hanteras dagligen mycket stora och ofta komplexa informationsflöden. Det säger nästan sig självt att all information som utgör allmänna handlingar inom en organisation inte har ett värde som motiverar att den bevaras för all framtid En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - såsom mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling Offentliga handlingar. Offentliga handlingar kan du söka i Region Stockholms webbdiarium. Med hjälp av diarierna kan du se rubriken på de handlingar och ärenden som finns inom förvaltningarna. Sekretessbelagda uppgifter och sådana uppgifter som inte får publiceras enligt personuppgiftslagen har dolts Ska bolagsstämmoprotokollet göras offentligt? Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner. Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa Läs mer om offentliga handlingar, diarier och registrering av handlingar här. Det finns också kommunala handlingar på stadsarkivet. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Om du anser att du har rätt att läsa en handling hos kommunen, men kommunen har sagt nej, kan du överklaga beslutet till Kammarrätten

Styrelseprotokoll - Seminarieparkens vänne

Offentlig handling . Uppgifter i allmänna handlingar är antingen • offentliga och vem som helst kan då få ta del av dem • eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), el-ler annan speciallagstiftning. Delar av en handling kan alltså vara sekretessbelagda även om inte hela hand En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - t.ex. mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt En handling blir allmän när den kommer in till eller upprättas på myndigheten samt förvaras där. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen. Tentamen och mejl är olika exempel på handlingar. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga) Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll publiceras inte med alla underliggande handlingar som tillhör varje beslut. Du kan alltid begära ut de handlingar du är intresserad av hos kommunens kundcenter, 0525-180 00, kommun@tanum.s handlingar ska gå till regleras i 1 kap. sekretesslagen. En sekretessprövning bör göras i varje enskilt fall eftersom en hemligstämplad handling inte nödvändigtvis behöver vara hemlig vid den tidpunkt då den begärs ut. En delvis sekretessbelagd handling ska göras tillgänglig för beställaren i de delar den är offentlig Vi använder dagligen leverantörer inom många olika branscher och gör mellan 30-50 upphandlingar om året. Som allmännyttigt bolag styrs alla våra inköp av Lagen om Offentlig Upphandling - LOU. Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med oss gör ni det genom att lämna anbud i någon av våra. Spetskompetensen för att kunna göra bra affärer med offentlig sektor får man via utbildningar i offentlig upphandling. Pulsen Integration är ett av många företag som har gjort ett strategiskt val att utbilda sina anställda via Visma Commerce, vilket har resulterat i fler vunna affärer och färre diskvalificerade anbud En handling kan för exempel vara brev, e-post eller protokoll. Den är allmän om den inkommit, förvaras eller upprättats inom myndligheten eller förvaltningen. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Om en tjänsteman nekar till att lämna ut en handling ska en skriftlig motivering överlämnas Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens handlingar från 2017, det rör sig om 8000.

 • Tistel stor.
 • Open house architecture.
 • Stendhal.
 • Polyuretanisolering brand.
 • Sifo förtroende.
 • Jojje wadenius.
 • Big game jakt.
 • I rymden finns inga känslor handling.
 • Han kom i mig utan skydd.
 • Mittoceaniska ryggen.
 • Arthur 2011.
 • Tysk mat meny.
 • Bordstein beißen film.
 • Teater halland evenemang.
 • Sopsortering halmstad.
 • Moerser herbst 2017 programm.
 • Research svenska.
 • Hailie mathers instagram.
 • Medina stad.
 • Dank.
 • Beg kompakttraktor med lastare.
 • Samsung ue55mu6175 test.
 • Mia julia a5 darmstadt.
 • Stalagmit synonym.
 • Sporrong form rabatt.
 • Discoid lupus erythematosus hund.
 • Värmdö gymnasium linjer.
 • Skivstångsställning rusta.
 • Dansmuseet öppettider.
 • Kök 1920 tal.
 • Arvidsjaur sameby.
 • Chromecast eller apple tv.
 • Omega constellation automatic.
 • Bild zeitung gewinnspiel gewinner.
 • Korp tatuering betydelse.
 • Steve madden bryanne beige.
 • Språkresa sommar 2018.
 • Kann man koalas essen.
 • Termisk konduktivitet.
 • Bafög eltern geschieden.
 • Nom de plume.