Home

Sjöfart utsläpp

Sjöfarten är en av de största utsläpällorna till luftföroreningar och växthusgaser, och det är därför viktigt att studera dess påverkan på både miljö, hälsa och klimat. Våra beräkningar kan användas för att ta reda på utsläpp och halter i. Sjöfarten är ett energieffektivt och relativt miljövänligt sätt att transportera varor, men också en stor källa till utsläpp av växthusgaser

Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror

Utsläppen från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora än svenska myndigheter tidigare trott. En ny, mer säker, beräkningsmetod visar att utsläppen ökat från 2010 och framåt. - Gapet till klimatmålet för transporter har ökat med den nya metoden, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket Därför granskar vi sjöfartens utsläpp. Uppdaterad 6 maj 2019 Publicerad 6 maj 2019. Många har nog hört talas om inrikesflygets klimatpåverkan

Utsläppen av en del förorenande ämnen från vägtransporter har minskat generellt sett (dock inte när det gäller koldioxid), men utsläppen från luft- och sjöfart fortsätter att öka. År 2050 kommer den globala luft- och sjöfarten sammantaget att stå för nästan 40 % av de globala koldioxidutsläppen om inga ytterligare begränsningsåtgärder vidtas Den internationella sjöfarten ökar snabbt vilket medför att utsläppen av växthusgaser ökar. Viktiga områden att komma till rätta med är hälso- och miljöpåverkande utsläpp av luftföroreningar, men även risken för oljeutsläpp i vatten vid olyckor, utsläpp av olja och andra kemikalier vid drift samt spridning av främmande arter via barlastvatten Sjöfartens utsläpp av växthusgaser i Sverige uppgår till cirka 16 % av totala transportsektorns utsläpp (Trafikverket, 2014). Om även infrastrukturen inkluderas motsvarar sjöfarten och dess hamnar och farleder cirka 20 %, se Figur 1. Figur 1 Transportsektorns utsläpp av växthusgaser (miljoner ton koldioxidekvivalente Transportstyrelsens förslag till nya regler kring lotsning kommer inte att träda ikraft som tidigare föreslagits den 1 januari 2021. En stor mängd yttranden från flera remissinstanser gör att frågan behöver beredas vidare

Utsläpp från sjöfart Konsulttjänster inom luftkvalitet

Klädindustrin genererar mer växthusgaser än vad flyget och sjöfarten gör tillsammans, enligt FN:s handelsorgan Unctad Utsläpp från sjöfart Omkring 90 procent av allt gods som exporteras eller importeras till Sverige har delvis transporterats med fartyg. Därtill finns en politisk vilja inom EU att flytta alltmer gods från väg till sjöfart, samtidigt som koldioxidutsläppen från samma sektor ska minska drastiskt Uträkningar med Shipair visar att sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer än inrikesflyget. SMHIs modell Shipair visar att utsläppen nästintill fördubblas för år 2016, från 342 000 ton till 662 000 ton koldioxid, att jämföra med inrikesflygets utsläpp på 554 000 ton koldioxid Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider till luft från internationell sjöfart är fortfarande en stor källa för försurande luftföroreningar i Sverige. Svaveldioxidutsläpp från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön regleras av de krav på högsta svavelhalt i marina bränslen som gäller inom svavelkontrollområden (SECA) Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp

Svensk Sjöfart har en vision om noll utsläpp till luft och vatten år 2050 och för att uppnå detta krävs det att vi använder ny teknik och digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det är framför allt utsläpp från sjöfarten som ligger bakom ökningen. Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmeverk, successivt minskat sina utsläpp, är nivåerna från transportrelaterade utsläpp oförändrade sedan millennieskiftet Sjöfartens utsläpp. Att transportera gods i ett fullastat lastfartyg är ett mycket energieffektivt transportsätt. När man transporterar människor på passagerarfartyg är det snarare tvärtom - fartygen drar mycket energi i förhållande till antalet personer. Det beror på att fartygen har så stor vikt Ny rapport om sjöfartens utsläpp Dela. facebook twitter mail. MSC har kvalat in på en mindre smickrande plats på Transport & Environments tio i topp-lista över företag som släpper ut mest koldioxid i EU. Varje år ska fartyg över 5.000 brutto rapportera sina koldioxidutsläpp i samband med besök i hamnar inom EU

Utsläppen från sjöfart och flyg utomlands omfattas inte av de svenska klimatmålen. Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 203 procent sedan 1990. Väder påverkar mängden utsläpp. Vädret påverkar också utsläppen av växthusgaser 2017 uppgick de globala utsläppen från sjöfarten utsläppen till 7,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är 15 procent mer än året innan och 246 procent mer jämfört med 1990. Under 2007-2017 minskade det totala antalet fartyg som ankom till svenska hamnar från cirka 83 000 till 79 000.. Cirka 73 procent av fartygen 2017 var passagerarfartyg..

Sjöfarten är en värre utsläppare än flyget och svarar idag för 2,7 procent av världens globala koldioxidutsläpp. Trots att det finns lösningar för att minska sjöfartens utsläpp med upp till 75 procent ökar utsläppen konstant Om allt annat med anknytning till sjöfart. Underkategorier: Skärgårdsbåtar/-trafik, Pråmtrafik, Bogserbåtar, Isbrytare. 57 Trådar 232 Inlägg Senaste inlägget Re: Rotorsegel av Risberg Igår, 08:03; Fartygsmodeller För fartygsmodeller och ritningar.. Sjöfartens koldioxidutsläpp. En av sjöfartssektorns mest centrala målsättningar har i åratal varit att minska sina utsläpp och utveckla branschen i en alltmer miljövänlig riktning. FN:s sjöfartsorgan IMO beslöt i april 2018 om utsläppsminskningar för världssjöfarten Internationell sjöfart orsakar ensamt större utsläpp än länder som Tyskland och Kanada. Om ingenting görs för att vända kurvorna kan sjöfartens andel av de globala växthusgasutsläppen stiga från dagens 3 procent till 17 procent år 2050 Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp. SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI

SVT avslöjar: Sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut

Framtidens sjöfart med ultralåga utsläpp tar form Sjötransporter står enligt upattningar för ungefär tre procent av världens utsläpp av växthusgaser, en siffra som fortsätter stiga. Under de två eller tre senaste åren har myndigheter och företag alltmer aktivt börjat förespråka en förändring mot en mer hållbar framtid för sjöfarten -utsläpp. 19 Oroande prognos för utsläpp av kväveoxider Strikta åtgärder behöver vidtas för att förhindra att sjöfartens utsläpp av kväveoxider ökar dramatiskt. 20 Svavelutsläpp hot mot hälsan och havsmiljön Skärpta krav på hur mycket svavel fartygsbränslet får innehålla väntar. 21 Vem styr över sjöfarten Sjöfarten behöver minimera sina utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och partiklar och för det krävs offensiva och innovativa satsningar. Genom sjöfartsforskning kan partiklar i luften minska och rädda liv varje år, fossilfria bränslen kan börja användas i större utsträckning och förbättra vårt klimat och fartyg med energieffektiv framdrivning kan ge minimal.

Naturvårdsverket: Utsläppen från inrikes sjöfart dubbelt

Därför granskar vi sjöfartens utsläpp SVT Nyhete

Att minska utsläppen från transporter är helt avgörande för att undvika klimatkaos. Naturskyddsföreningen arbetar således för att transportsektorn ska bli fossilfri till år 2030. För att nå målet krävs färre och kortare transporter, en övergång från fossila drivmedel till hållbara biodrivmedel eller el, samt mer energieffektiva transport­slag, motorer och körsätt Fartygs utsläpp diskuteras i allra högsta grad just nu runt om i världen. Under Swedish Maritime Day 2014, en konferens för sjöfarten med bl.a. olika seminarier, diskuterades det en hel del om grön sjöfart, miljövänlig teknik och att fraktkunderna alltmer efterfrågar miljövänliga transporter (Sjöfartstidningen 2015) Fartygens gemensamma utsläpp beräknades till 46 200 ton kväveoxider (NO X). Utredningen visar att sjöfartens utsläpp har en tydlig påverkan på luftkvaliteten i Skåne, främst i den västra delen och i hamnstäderna. I Skånes regionala bakgrundsmiljö, ute på landsbygden, bidrar sjöfartens utsläpp med ca 5 % kväveoxider, 15

Utsläpp från luftfart och sjöfart i fokus — Europeiska

 1. KLIMAT Hittills har inrikes sjöfart sett ut att gå åt rätt håll med sjunkande utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Men en ny metod att beräkna utsläppen visar motsatsen: En fördubbling. Inrikes sjöfart, bland annat godstransporter mellan svenska hamnar, sjöburen kollektivtrafik och fritidsbåtar, har hittills visat en betryggande stabil nedåtgående utsläpurva
 2. ska utsläppen av.
 3. skade utsläpp från sjöfart krävs utfasning av fossila bränslen. Flytande naturgas, med den engelska förkortningen LNG (eng. liquefied natural gas) har diskuterats som ett steg på vägen och är populärt inom sjöfarten av miljö- och kostnadsskäl

Sjöfart - Havsmiljö och vattenmiljö - Miljöpåverkan - Havs

 1. Preems beslut påverkar inte sjöfartens utsläpp alls. I vårt närområde får man inte släppa ut mer än 0,1 procent svavel, och sedan den 1 januari i år finns en gräns på 0,5 procent svavel på internationella vatten. Oro för bränslebrist
 2. ska utsläppen. Medan de landbaserade utsläppen av svavel kraftigt
 3. skning med 1,8 procent. Utsläppen har
 4. Genom att kontinuerligt mäta gammastrålningen i omgivningen kan vi upptäcka förändringar i miljön på ett tidigt stadium, om ett större utsläpp skulle inträffa. Våra mätningar sker med hjälp av följande system. För att tidigt få en varning om halter av radioaktivitet i luften ökar markant har myndigheten 28 mätstationer
 5. 2016 upattades sjöfartens utsläpp med den gamla metoden till 342 000 ton växthusgaser. Med den nya beräkningen handlar det nästan om en fördubbling: 662 000 ton, varav knappt tre fjärde.

Minskade svavelutsläpp från sjöfarten har varit ett av argumenten för att bygga ut Preemraff i Lysekil. Så vad händer nu med sjöfartens miljöpåverkan när Preem skrotar utbyggnadsplanerna? - Det här har ingen som helst betydelse, säger sjöfartsanalytikern Niklas Bengtsson - Svensk Sjöfart har under lång tid noterat att statistiken över sjöfartens utsläpp av växthusgaser, både inrikes och utrikes, varit bristfällig och bedömer det som icke troligt att en.

 1. ska sjöfartens utsläpp av partiklar och kväveoxider
 2. Inom EU står den internationella sjöfarten för cirka 4 procent av utsläppen av växthusgaser. I framtiden är det tänkt att EU:s regelverk ska utökas med ett system med utsläppsrätter liknande det som nu finns för industrier och flyg. EU-förordningarna om koldioxidmätningar inom sjöfart heter 2015/757 och 2016/2072
 3. Sjöfartens utsläpp. Gå till toppen. Följ oss. Nyhetstips. Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner 2 000 kronor. Tipsa. 040-71234; SMS 71234; 71234@sydsvenskan.se.
 4. ska sina utsläpp, globalt sett. Då behöver vi ett.
 5. skar. Även tung trafik förbättrar sig. Se även utsläppen från flyg, sjöfart, industri mm
 6. Preems beslut påverkar inte sjöfartens utsläpp alls. I vårt närområde får man inte släppa ut mer än 0,1 procent svavel, och sedan den 1 januari i år finns en gräns på 0,5 procent.
 7. dre utsläpp. Sjöfart såldes till en tidigare chef utan oberoende värdering eller budgivning

Utsläppen från sjöfarten i haven kring Sverige ökar och bidrar till övergödning och försurning av Östersjön. Trots att utsläppen lätt kan bromsas görs inte nog för att stoppa dem,. Sjöfart; Utsläpp av växthusgaser från internationell sjötrafik i Sverige Växthusgasutsläpp från internationell sjöfart som utgått från Sverige. De senaste åren har den nationella rapporteringen av växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläpp från utrikes sjöfart

Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. De utsläpp i Sverige som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, den så kallade ESR-sektorn, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990 Kent Salo är filosofie doktor i naturvetenskap med inriktning mot kemi vid Göteborgs Universitet (2011). Han arbetar som universitetslektor vid enheten för Maritim miljövetenskap. Kents forskning fokuserar på utsläpp till atmosfären från sjöfart och påverkan av dessa på hälsa, klimat och miljö Sjöfartens utsläpp måste minska. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Sverige måste aktivt agera så att de globalt överenskomna kraven på kväveoxider för internationell sjöfart.

Video: Sjöfart - transportstyrelsen

Sveriges officiella statistik - Nationella utsläpp och

 1. ska sjöfartens utsläpp till luft. Finansieringen bidrar även till Stockholms Hamnars investeringar för att tillmötesgå kunders efterfrågan på service och framtida behov. I somras beslutade EU om finansiering av åtta svenska infrastrukturprojekt som får bidrag från EU:s CEF-fond, fonden för ett.
 2. Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket
 3. Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket
 4. Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp Av jmhogberg | måndag 6 maj 2019 kl. 12:14 SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI
 5. ska sjöfartens utsläpp. 17. maj 2019. FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO har samlats i London denna veckan 13.-17.5.2019 för miljöskyddskommitténs (MEPC) möte

Klimat: Sjöfarten släpper ut mer föroreningar än flyge

-utsläpp. 19 oroande prognos för utsläpp av kväveoxider Strikta åtgärder behöver vidtas för att förhindra att sjöfartens utsläpp av kväveoxider ökar dramatiskt. 20 svavelutsläpp hot mot hälsan och havsmiljön Skärpta krav på hur mycket svavel fartygsbränslet får innehålla väntar. 21 vem styr över sjöfarten Utsläppen från sjöfart beräknas öka med 50 procent till 250 procent. Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser per sektor, inklusive flyg och sjöfart. Trafiken i luften och till sjöss ökar. Utsläppen från växthusgaser från både flyg och sjöfart har framförallt drivits av den ökade trafiken Sjukvården i världens största ekonomier står för 5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser - en andel som är större än den för flyg och sjöfart. Eller åtminstone var utsläppen så stora 2014, det senaste året för vilket det finns globala data. Det visar en ny studie som publicerats i Environmental Research Letters och sjöfart (Energimyndigheten, 2019a). Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sverige

Utsläppen för sjösträckan är inte beräknad för kombinationerna med ro-ro-fartyg, eftersom detta inte ingått i uppdraget, utan i utsläppen ingår endast emissioner från lastbils- respektive tågtrafik. I Tabell 2.2 redovisas CO 2-utsläppen för transporter som går vidare med lastbil eller tåg (dieseldrivet el Mindre utsläpp är sjöfartens mål. 01.04.2020 09:19. När det gäller att transportera stora mångder last från en plats till en annan finns det inget som slår sjöfarten. Tack vare internationell handel och omsorgsfullt uppbyggda transportsystem kan vi köpa mobiltelefoner,. Klädindustrins utsläpp större än flygets och sjöfartens. s miljöorgan UN Environment uppger att produktionen av ett par jeans leder till utsläpp på 33,4 kilo koldioxidekvivalenter - lika mycket utsläpp som en bilresa på 111 kilometer orsakar Det är skälet till att sjöfart är det mest effektiva transportmedlet. Såväl den globala klimatsituationen som de ökande kostnaderna för fossila bränslen ställer dock krav på sjöfarten att bli effektivare. Dock resulterar förbränningen av bränsle i utsläpp av koldioxid (CO 2) 3) Nivån av utsläpp från internationell sjöfart når sin höjdpunkt så snabbt som möjligt och efter det förminskas den årliga absoluta nivån av växthusgasutsläpp med minst 50% per året 2050, jämfört med nivån år 2008, men dessutom fortsätter också strävan att totalt gradvis eliminera utsläppen, vilket är i linje med Paris klimatavtalets temperaturöknings mål

Sjöfartens utsläpp en dold miljöfara Sv

Sjöfarten står inför en stor utmaning att radikalt minska sina utsläpp av koldioxid och av miljö- och hälsoskadliga partiklar, svavel- och kväveoxider. - Idag motsvarar sjöfartens utsläpp cirka 11 procent av transportsektorns totala koldioxidutsläpp Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland underlag till beräkningarna av utsläppsmängderna Jörn Engström m.fl. VBB-VIAK Eje Flodström MariTerm AB rapport 123 22 augusti 200 Målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70% från 2010 till 2030. Den nya metodiken kommer att användas för hela tidsperioden. Den nya beräkningsmodellen gör att utsläppen från inrikes sjöfart i det närmaste fördubblas för år 2016, från 342 000 ton till 662 000 ton

Sjöfarten ställer om till förnybart. Sjöfartens omställning till ett renare bränsle är en viktig del i hela samhällets omsvängning för att minska utsläppen och oljeberoendet. På lång sikt skapar den här utvecklingen också möjligheter att använda flytande biogas (LBG) som fartygsbränsle Hårdare utsläppsregler kan dubbla bränslepriset för sjöfarten. Men i och med de nya reglerna som träder i kraft den 1 januari år 2020 är det slut med det. Gränsen för utsläpp av. Sektorns utsläpp ökar snabbare än flygets och kan komma att öka med hela 250 procent från dagens nivåer till år 2050. Då skulle sjöfarten stå för 17 procent av världens samlade CO2-utsläpp. En sådan utveckling går helt på tvären med Parisavtalets mål

Sjöfartens miljöpåverkan kan minska

Utsläppen av kväveoxider, NO x , har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990. Luftstatistik - Utsläpp av kväveoxider till luft - Naturvårdsverke Sjöfartens utsläpp av både svavel- och kväveoxider är betydande. Sjöfartens utsläpp orsakar hälsoproblem med tusentals förlorade levnad sår per år enbart i Nordeuropa. Östersjön är av IMO klassa d som ett särskilt känsligt havsområde , och Vänsterpartiet anser att det finns starka skäl att stärka miljökraven på fartyg som trafikerar området Grönare sjöfart med LNG i tanken 2 Flytande naturgas klarar sjöfartens nya hårdare miljökrav Flytande naturgas (LNG) kräver ingen ytterligare rening för att nå miljökraven. FOTO: GÖTEBORGS HAMN Mindre utsläpp med LNG Det nya utsläppsreglerna gäller bland annat i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sjöfarten ska kunna avlasta landtransporterna be-hövs därmed effektiv omlastning och förbättring-ar även av väg- och järnvägsnätet, vilket innebär att det inte finns något motsatsförhållande mellan utvecklad sjöfart och investeringar i övriga trafik-slag. Slutligen behöver kraven från kunder oc Sjöfarten beräknas stå för 2,6 procent av de globala utsläppen, men eftersom andra sektorer lyder under Parisavtalet riskerar sjöfartens andel, enligt EU-kommissionen, att öka till omkring 17 procent av utsläppen till 2050 om ingenting görs

Sjöfartens utsläpp borde öka - Transportne

Dessutom krävs en lagstiftad årlig minskning av utsläppen. Enligt nuvarande beräkningar ser utsläppen från sjöfarten ut att gå åt fel håll med ökningar på mellan 50 procent och 250 procent fram till år 2050 - något som helt går emot vad planeten behöver INKLUDERANDE SJÖFART Redovisning av gemensamt regeringsuppdrag Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SIKA och Sjöfartsverket Datum: 2007-05-02 Dnr: 0602-06-02200 . 601 78 Norrköping Tel: 011-19 10 00 Fax: 011-19 10 55 . 2.2 Utsläpp av svavel- och kväveoxider.

Kläder ger mer utsläpp än flyg och sjöfart | HN

sustainability-2281611_kopia.jpg För att uppnå detta ska programmet bidra till:• en stärkt, breddad och fördjupad triple helix-samverkan där akademi, näringsliv och myndigheter tillsammans tar sig de utmaningar sjöfarten står inför. En långsiktig kompetensförsörjning är även en viktig spinoff av denna samverkan.• en stärkt forsknings- och utvecklingskompetens.• tillämpba Sjöfartens utsläpp av både svavel- och kväveoxider är betydande. Ungefär 20 procent av svavel-och kvävenedfallet i Sverige kommer från utsläpp till havs, jämfört med mindre än 10 procent från landbaserade källor i Sverige. Sjöfartens utsläpp orsakar hälsoproblem med tusen tals förlorade levnadsår per år enbart i Nordeuropa

Transportsektorns utsläpp - Trafikverke

Sjöfarten kan och måste minska sina utsläpp DEBATT Svensk sjöfart är bäst i klassen på miljöteknik medan många andra ligger långt bakom. Samtidigt både kan och måste sjöfarten minska. Artiklar i kategorin Sjöfart Följande 195 sidor (av totalt 195) finns i denna kategori Sjöfartens utsläpp i rampljuset Äntligen börjar det röra på sig när det gäller sjöfarten och miljöpåverkan . Precis som de skriver i artikeln så kan man snabbt och billigt (till och med lönsamt) dra ned på sjöfartens utsläpp av olika slag Utsläppen innefattar vägtrafik, industri energi/uppvärmning (inklusive avfallskraftvärmeverk), sjöfart, arbetsfordon och övrigt (jordbruk och motorredskap) för år 2007. Uppgifterna är hämtade från Göteborgs Stads årliga miljörapport. Utsläpp av kväveoxider i Göteborgs Stad år 2007 I Oxelösund skapar vi möten mellan näringsliv och möjligheter, och mellan tillväxt och hållbarhet. Genom den nya terminalen för flytande metan i Oxelösunds Hamn kommer vi att kunna leverera naturgas och på sikt även biogas till industri och sjöfart, och på så sätt bidra till kraftigt minskade utsläpp

Kläder ger mer utsläpp än flyg och sjöfart Aftonblade

Sjölag (1994:1009) Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning; Förordning (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009) Sjöfartens utsläpp till luft och business-as-usual-scenarier till 2030 och 2045 . Det huvudsakliga syftet i rapporten Trosvik m.fl. (2020) är att ge en översikt av sjöfartens utsläpp till luft i Sveriges närområde samt att upatta BAU-scenarier för den framtida utvecklingen Stockholms Hamnar har beslutat att tillsammans med fyra Östersjöhamnar - Köpenhamn/Malmö, Aarhus, Rostock och Helsingfors - ansöka om bidrag från EU för att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. Det blir ett gemensamt åtagande för att minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena

Transportsektorn UtsläppNytt avtal mellan Swedegas och FordonsGas – flytandeInrikesflygets utsläpp minskar - järnvägens ökar | ConventusSjöfartens miljöpåverkan - Tidskriften Havsutsikt
 • Ojordade uttag jordfelsbrytare.
 • All accounts are working offline outlook 2016.
 • Kameraövervakning sverige.
 • Wfl final 16 op tv.
 • Rödgardister finland.
 • Stevie nicks youtube.
 • Uppföljningsmöte arbetsförmedlingen.
 • All eyez on me movie.
 • Hello world shell script.
 • Artemisia gentileschi bok.
 • Pippi långstrump första upplagan värde.
 • Dream renée kardashian helen kardashian.
 • Synonymer ödet.
 • Philae egypt.
 • Marincenter örebro.
 • Barkarby banan.
 • Doxyferm yrsel.
 • Mops färger aprikos.
 • Petronas twin towers architect.
 • Bvg liniennetz.
 • Natural cycles termometer köpa.
 • Am ende des regenbogens liegt ein schatz.
 • Baby jogger.
 • All inclusive hotell cypern.
 • Varmvattenberedare felsökning.
 • Glossopharyngeal nerve svenska.
 • Remitterad engelska.
 • Han har ikke kysset mig endnu.
 • Granitkeramik garage.
 • Danska kurs distans.
 • South park the fractured but whole pc.
 • Tony hawk skateboard.
 • Kb restaurang kina trelleborg.
 • Falk symbolik.
 • Asus skärm 27 tum.
 • Bäst mot urinvägsinfektion.
 • Daggmask.
 • Johanna bergqvist.
 • Beautiful words in french.
 • Kaliumnitrat akvarium.
 • Stanley cup 2004.