Home

Ny säkerhetsskyddslag

Ny säkerhetsskyddslag - Regeringen

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet, alltså våra mest skyddsvärda verksamheter, och innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den första april 2019. I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den innebär bland annat krav på att man inventerar och klassificerar IT-system och information

Skärpt säkerhetsskyddslag den 1 april – svenska företag

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning i kraft för att möta förändrade behov av säkerhetsskydd. Den nya lagen har ett bredare tillämpningsområde för att ge skydd för Sveriges mest skyddsvärda verksamheter i både privat och offentlig verksamhet

Säkerhetsskyddslagen - Vad innebär den nya lagen? Pw

 1. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag (pdf 1 MB) För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd
 2. Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler. 2019-04-01. Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller från den 1 april, påverkar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. I lagen förtydligas bland annat att den inte enbart gäller myndigheter utan också företag
 3. En ny säkerhetsskyddslag Begreppet hemliga uppgifter föreslås ersättas med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter . Där ingår information som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller information som ska skyddas enligt ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande (t ex information som Sverige utbyter med en annan stat eller mellanfolklig organisation)

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Utredningen föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större. Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Från den 1 april 2019 gäller en ny säkerhetsskyddslag som omfattar fler verksamheter än tidigare Säkerhetsskyddslag (2018:585) Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2018-05-24 Ändring införd dock längst till dess att ett nytt beslut om säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024 Såhär beskriver regeringen förändringarna: För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd

Ny säkerhetsskyddslag skärper kraven på oss alla

16 november 2017. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott Beslut Ny säkerhetsskyddslag införs (JuU21) Det införs en ny säkerhetsskyddslag och samtidigt slutar nuvarande lag att gälla. I den nya lagen finns det bland annat krav på vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd 5 Tillämpningsområdet för en ny säkerhetsskyddslag. 5.1 Vad ska lagen skydda? Regeringens förslag och bedömning: Den nya säkerhetsskyddslagen ska gälla i alla verksamheter som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett internationellt avtal om säkerhetsskydd som Sverige åtagit sig att följa

Säkerhetsskyddad upphandling | 15 oktober | Upphandling24

Utveckling av bestämmelser enligt den ny säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019. 595 dagar. med nya säkerhetsskyddslagen • Säkerhetsskyddslag Lag (2019:110) om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) Lag (2019:985) om. Äntligen en ny säkerhetsskyddslag 2018-06-29 I början på året lades propositionen (prop. 2017/18:89) för en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) vilken träder i kraft 1 april 2019

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny

Ny lag ställer ökade krav på IT-säkerhet . En ny säkerhetsskyddslag träder i kraft i april 2019 och ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet Ny säkerhetsskyddslag ger Swecos kunder nya utmaningar. 14 mars 2019. Den 8 februari samlades säkerhetsbranschen på Swecos kontor i Stockholm för att prata om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019 Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Den 1 april 2019 infördes en ny säkerhetsskyddslag. Lagens ställer nya krav och gör att fler verksamheter kommer att behöva utveckla sina processer för säkerhet. Bland annat kommer VA-verksamheter, energisektorn samt bygg- och fastighetsbranschen att påverkas Den 1 april 2019, började den nya säkerhetsskyddslagen för Sverige att gälla, Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) och Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2018:658). Med den nya lagen ställs moderna krav på vad företag, offentliga och enskilda verksamheter behöver göra för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet

Säkerhetsskyddslag. SFS-nummer. 2018:585. Publicerad. 2018-05-31. Ladda ner. Säkerhetsskyddslag (pdf 1.2 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontak Regeringsproposition förväntas komplettera 2019 års nya säkerhetsskyddslag från 1 januari 2021 Den 1 april 2019 så trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft, Säkerhetsskyddslag (2018:585). I och med den nya lagstiftningen ställs andra, och ibland högre, krav på verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag (Justitiedepartementet). Arbetsrättsligt förarbete som Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Ett modernt och stärkt skydd för SVeriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Regeringens proposition 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges Prop. säkerhet - ny säkerhetsskyddslag 2017/18:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson. Remissvar - En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015 25) Datum när remissen skickades: 2015-09-11. Relaterade dokument. Remissvar - En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015 25) (pdf, 303 kB) Hjälpte den här sidan dig? Mail name e-mail: Lämna synpunkter. Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen Ny säkerhetsskyddslag. Den 1 april träder en helt ny säkerhetsskyddslag ikraft. Den nya lagen omfattar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl i myndigheter som på företag. - Varje myndighet och företag är fortfarande huvudansvarig för sitt eget säkerhetsskydd En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) hänvisas till vad som sägs i promemorian. Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. Ärende Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen? För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag.Den nya lagen, Säkerhetsskyddslag (2018:585) innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd

Ny säkerhetsskyddslag påverkar fler - Säkerhetspolise

SKR:s yttrande om ändringar i skyddslagen (PDF, nytt fönster) SKR kräver ökat stöd och vägledning om säkerhetsskydd. SKR anser bland annat att en ny säkerhetsskyddslag måste tydliggöra att säkerhetsskyddsstödjande myndigheter ska ge utbildning till kommuner och landsting Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. Säkerhetsskydd omfattar även skydd mot terroristbrott, även om sådana brott inte hotar rikets säkerhet. [1 Ny Säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) Säkerhetsskyddsanalys. Åtgärder: Informationssäkerhet: Sekretess, integritet och tillgänglighet. Fysisk säkerhet. Personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsklasser Kvalificerat hemlig Hemlig Konfidentiell Begränsat hemlig

OBS ! Denna lag har förändrats, därav hänvisar vi till vår nya blogg Regeringsproposition förväntas komplettera 2019 års nya säkerhetsskyddslag från 1 januari 2021. I denna artikel beskriver vi kortfattat innehållet i den nya säkerhetsskyddslagen som den statliga utredningen föreslår och ger förslag på förhållningssätt till densamma Ny lagstiftning från 1 april 2019. Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhets­skyddslag (2018:585) och en ny säkerhets­skydds­förordning (2018:658) i kraft. Den nya säkerhets­skydds­lagstiftningen innehåller en hel del nyheter. Det kan vara en god idé att förbereda sig och sätta sig in i de nya bestämmelserna på området Ny säkerhetsskyddslag. Efter förfrågningar från flera kunder arrangerade PQ Projektledning ett seminarium för att utbyta erfarenheter kring den nya säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april. Ett av PQ Projektlednings specialiserade tjänsteområden är ny-,.

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) gäller från den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter. Den nya lagen ersätter den tidigare lagstiftningen i 1996 års säkerhetsskyddslag. Kravet på ny säkerhetsskyddslag Den nya säkerhetsskyddslagen förtydligar kraven på skydd för både privat och offentlig verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är tillsynsmyndigheter där alla berörda kan få stöd och råd hur de ska agera Skärpt säkerhetsskyddslag den 1 april - svenska företag illa förberedda. Om knappt två veckor träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Men bara runt vart tionde större svenskt företag som omfattas av den uppger sig vara väl förberett En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 1 april 2019. Vad som anges ovan utgår från den nya säkerhetsskyddslagen, men gäller även nu gällande lag. Kontakt Informationssäkerhet. Skapad: 2018-10-11 14:25. Kontakt Besöksadress Gredbyvägen 10 Eskilstuna Rosenlundsgatan 9 Stockholm

Försvarsmakten

En ny säkerhetsskyddslag (2015-09-28).pdf Ingivare/svar till: Justitiedepartementet Svar lämnat: 2015-09-28 Diarienummer: 10371-2015/1131 Om Statens servicecente Från 1a april 2019 gäller en ny Säkerhetsskyddslag. I denna lag omfattas även säkerhetsaspekterna riktighet och tillgänglighet i större grad (skydd för att uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs) Ny säkerhetslag påverkar elmarknaden 16 april, 2018. Regeringen överlämnade i februari propositionen Ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet,. 1 april trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sitt jobb - utan att få veta varför

En ny säkerhetsskyddslag - Något om informationssäkerhe

 1. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats (nytt fönster) Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) riksdagens webbplats (nytt fönster) Svenska kraftnäts roll och ansvar. Svenska kraftnät är tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd
 2. Säkerhetsskyddslag Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagen gäller för utövare av säkerhetskänslig verksamhet 1 § Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverig
 3. Ny säkerhetsskyddslag -grunderna •Ny lag och förordning 1 april 2019 •Säkerhetsskydd= skydd mot brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet och skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 1) Säkerhetskänslig verksamhet = verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverig

Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25 (på regeringens webbplats) Nyheter. Öka motståndskraften mot ransomware. Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2020 ställs in. Sista anmälningsdag 20 april för FOI:s påbyggnadskurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem Ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april 2019 21 februari, 2019. Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning i kraft. Dessutom kommer Säkerhetspolisen att utfärda nya föreskrifter om säkerhetsskydd som innehåller kompletterande bestämmelser till lagen och förordningen En ny säkerhetsskyddslag har föreslagits, vad innebär den och hur har den tagits emot? En utredning av regeringen [1] föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Lagen ska bemöta förändrade krav på säkerhetsskyddet, exempelvis avseende sårbarhet hos samhällsfunktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i högre grad bedrivs i enskild regi Sök ditt nya IT-jobb här. Läs mer. Bakåt; Framåt; Aktuellt. Åtal för att ha spridit information om skyddsobjekt 2020-11-06 En man åtalades den 6 november för grov otillbörlig befattning med hemlig uppgift. Mannen misstänks ha spridit uppgifter om hemliga försvarsanläggningar En ny säkerhetsskyddslag är ett steg i rätt riktning. Medverkande: Albin Zuccato, Nationell Affärsområdeschef Säkerhet, Atea Sverige AB; Carl-Magnus Brandt, Konsultchef Säkerhet, Atea Sverige AB; Kontaktperson 1: Sara Ångström, Atea Sverige AB Kontaktperson 2: Lisbeth.

En ny säkerhetsskyddslag - Regeringen

Redan i dag har tiotusentals anställda på landets arbetsplatser säkerhetsklassade tjänster. Och fler blir det när en ny säkerhetsskyddslag börjar gälla 1 april. Den nya lagen innehåller flera förändringar. En av dem är att det blir tydligare att även privata företag med verksamhet inom. med en ny och mer långtgående säkerhetsskyddslag som trätt i kraft 2019. Nya tekniska funktioner håller också på att utarbetas för att genomföra eIDAS-förordningen för trafik med e-legitimationer över landsgränser. Regeringen har den 26 september 2019 beslutat kommittédirektiv för e Föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsvik.. Att ta fram en ny säkerhetsskyddslag kräver svåra avvägningar mellan delvis motsatta intressen, något som också tydligt belyses i betänkandet. Vad är tillräckligt skyddsvärt för att motivera de moment som ingår i en säkerhetsprövning av berörd personal eller för att motivera det merarbete oc Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Enligt en lagrådsremiss den 16 november 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. säkerhetsskyddslag, 2. lag om ändring i polislagen (1984:387), 3. lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Säkerhetsskydd - Säkerhetspolise

Säkerhetsskyddslag (2018:585) Lagen

 1. Ett steg till mot en ny säkerhetsskyddslag är taget i och med att lagrådsremissen presenterades för någon vecka sedan. Själv utsatte jag det ursprungliga förslaget som presenterades av utredningen för en kritisk granskning och är därför av naturliga skäl nyfiken på hur regeringen hanterat förslaget och de många remissvar som kommit in
 2. En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Datum: 2015-09-15. Dnr/målnr/löpnr: 131 268 753-15/112. 1. Sammanfattning. Skatteverket avstyrker utredningens förslag om. en utökad dokumentation vid myndigheternas säkerhetsprövning och föreslår istället att dagens bestämmelse om dokumentation behålls oförändrad
 3. I april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Den nya lagen ställer mer omfattande krav på organisationer som bedriver verksamhet av säkerhetskänslig natur. I den nya lagen framgår bland annat tydliga riktlinjer kring inventering och klassificering av IT-system och information
 4. En ny säkerhetsskyddslag började gälla den 1 april 2019. Många företag och verksamheter är inte väl förberedda för lagen. Hur är det i din organisation

Ändringar i säkerhetsskyddslagen - Svenskt Vatte

Lindholmen Connected - Säpochefen om hotbild & ny säkerhetsskyddslag. 7 november 2019 12:00 till 13:30. Open Arena, Lindholmspiren 3-5, Lindholmen Science Park . Den 7e november kommer säkerhetspolischefen Klas Friberg till Lindholmen Connected. Klas är Säkerhetspolischef sedan mars 2018 Har du koll på den nya säkerhetsskyddslagen? Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Lagen, som är tillämplig på samtliga organisationer vars verksamheter till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet, ställer såväl tydligare som mer omfattande krav än tidigare

Systematiskt säkerhetsarbete - online. Nytt upplägg - slipp resa! Få koll på säkerhetsfrågorna med vår nyutvecklade onlineutbildning. Frågorna kring säkerhet ökar; NIS-direktivet och en ny Säkerhetsskyddslag, ökad digitalisering kombinerat med en ny hotbild remissyttrande över sou 2015:25 - en ny säkerhetsskyddslag 5 Individ-centriskincidentrapportering Dataskydd.netföreslårenindivid-centriskincident-ochsårbarhetsrapporte Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Förslaget till ny säkerhetsskyddslag . 1 kap. 5 § Vi anser att det bör förtydligas vad som avses med säkerhetsskydd i punkt 2, med att skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter endast avser antagoniska hot. 2 kap. 3 Remissvar: Betänkandet SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag 2015-10-02 | Remissvar Om FI FI delar i stort utredningens förslag, men uppmärksammar några delar

Video:

En ny säkerhetsskyddslag - Aktuell Säkerhe

Som du säkert vet så har Sveriges regeringen beslutat om en ny säkerhetsskyddslag som alla myndigheter och privata aktörer som utför säkerhetskänsliga aktiviteter måste följa från och med april 2019. Vi vet vad du tänker, vi har redan Totalförsvarsplanering, NIS-direktivet och GDPR (General Data Protection Regulation) att tänka på, varför ska det läggas till ännu [ Pris: 178 SEK exkl. moms . För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott

En ny säkerhetsskyddslag. En ny säkerhetsskyddslag (2015-09-28).pdf. Ingivare/svar till: Justitiedepartementet Svar lämnat: 2015-09-28 Diarienummer: 10371-2015/1131. Kontakt. Telefon: 0771-451 000. Kontaktvägar och öppettider. Hitta snabbt. För leverantörer Arbeta hos oss Press SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 19 1 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fr

Kina smyger in i det svenska näringslivet – Arbetet

Ny säkerhetsskyddslag - utveckling av bestämmelser enligt

En ny moderniserad säkerhetsskyddslag som ska ersätta den gamla från 1996 kommer att träda i kraft under våren 2019. Samhällsutvecklingen och digitaliseringen ställer helt nya krav på säkerhetsskyddet hos den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet Sedan 1 april finns en ny lag utvecklad från 1996 års säkerhetsskyddslag. Fler aktörer i privat regi med så kallad säkerhetskänslig verksamhet får nu fler och tydligare krav för. SKL:s yttrande om SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslage (PDF, nytt fönster) SKL anser att utredningens föreslagna modell för tillsyn med sanktionsmöjligheter, avvecklad rådgivning, underfinansiering av stöd och tillsyn, samt vissa otydligheter i den sektorsvisa tillsynen riskerar att ytterligare försämra kommuners och regioners förutsättningar att bedriva. Ny säkerhetsskyddslag ersätter lag från 90-talet. 17 maj 2018 kl. 11:19 | 0 kommentarer Print. KORTNYTT. Riksdagen har klubbat igenom en ny säkerhetsskyddslag som ska leda till ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet

Regelexplosionen inom informationssäkerhet får inte hämma

Äntligen en ny säkerhetsskyddslag - Certezza A

Regeringen föreslår en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen ska gälla för alla som bedriver verksamhet som gäller Sveriges säkerhet, vare sig det är i offentlig eller enskild regi. Sedan den nuvarande säkerhetsskyddslagen infördes 1996 har Sverige genomgått stora förändringar Med GDPR, NIS och ny säkerhetsskyddslag sätts företag och myndigheter under kort tid på prov. Richard Oehme varnade redan i juli år 2018 i en debattartikel på Altinget för att de många nya reglerna kan skapa osäkerhet och att det är viktigt att de behandlas sammanhållet

Ny säkerhetsskyddslag - Holm Securit

Se allt på Sören Ömans hemsida om Britt-Marie Jönson och sök efter Britt-Marie Jönson i externa källor såsom Libris och regeringens och riksdagens hemsidor Nytt avtal för hemliga uppgifter. Fördjupning I våras trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft som i hög grad påverkar landets upphandlare. Säkerhetsskyddsavtalet, som tecknas mellan leverantör och upphandlande myndighet, är det viktiga verktyget för en säkerhetsskyddad upphandling

Lindholmen Science Park | Connecting research, business

En ny säkerhetsskyddslag. SOU 2015:25. : Betänkande från Utredningen om säkerhetsskyddslagen - Föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade krave LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin GDPR, NIS, Ny säkerhetsskyddslag. Så tar ni ett framgångsrikt helhetsgrepp på förändringarna! Arrangör: PwC Dag: 2/7 2018 16:00 - 16:50 Evenemangskategori: Seminarium Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning Ämnesområde: Säkerhet/försvar Språk: Svenska.

 • Flagyl vagitorier.
 • Svensk persiska namn.
 • La ink.
 • Cassandra clare books in order.
 • Mervärdesskattelagen riksdagen.
 • Ronneby kommun lediga jobb.
 • Egyptian gods sekhmet.
 • Djurgårdskällaren restaurang stockholm.
 • Litteraturlista sjuksköterskeprogrammet liu.
 • Simläger vuxna.
 • Mon amie skål prenumeration.
 • Louisiana erfurt.
 • Bitter sallad.
 • Globenteatern linköping.
 • Goodyear wiki.
 • Disney tickets.
 • Sj wifi mac.
 • Szybka randka portal.
 • Ethos.
 • Ägg stekpanna cervera.
 • Despacito lyrics spanish.
 • Grå köttfärs lukt.
 • Hyra husbil örnsköldsvik.
 • John green brother.
 • Usa filt.
 • Schwangerschaftsdermatose was hilft.
 • Göta energi konsumentverket.
 • Vit fibbla.
 • Hur mycket socker i juice.
 • Gozo malta hotels.
 • The 100 season 4 episode 1.
 • Fjällstuga till salu idre.
 • Praktiska gymnasiet uppsala.
 • Samla vätska i kroppen vid träning.
 • Immonet 24.
 • Beskära olivträd trädgårdsforumet.
 • Öppna förskolan majorna.
 • Strama upp huden på halsen.
 • Star stables download.
 • Männlicher kollege verdient mehr.
 • Jake johnson child.