Home

Signeringslistor

 1. Rutin för signeringslistor . Berörd verksamhet: Sektor Välfärd . Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen MAS 2016-06-01 . Rutin för signeringslistor inom kommunal hälso- och sjukvård . Bakgrund och syfte . Signeringslistor är en journalhandling och skall arkiveras enligt gällande lag, SOSFS 2008:355
 2. istrering signeras.. Signeringslistan är en journalhandling och ska förvaras hos patienten så länge de används. Färdigskrivna signeringslistor ska förvaras i patientjournalen.. Signering av läkemedelslistor, vidbehovslistor och omvårdnadsinsatser skall alltid signeras EFTERÅT då man säkerställt att patienten fått enligt ordination
 3. Namn: Personnr: Signeringslista Läkemedel Månad:_____År: _____ Klock- slag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
 4. Allmänt Signeringslistor Signeringslistor Läkemedel 2019-07-19 Kl 9:50 Signerade händelser Ny Lista Kommun smcss Välj Oversikt Visa Boende Medarbetare Logg K Skriv ut sidan Ny signeringslista Typ av lista Läkemedel Avbryt O Hjälp -L Frank Hvass Larm Rapport Boende Kent Wallén (19010101-0205) Allmänt Signeringslistor Signeringslistor
 5. Denna blankett är utskriven från nikola.nu - oberoende resurs för bättre inkontinensbehandling Senast uppdaterad 2013-06-14 Namn Personnummer Datum Avföringslista Datum Klockan Mänd/ form Sign Tarmreglerand
 6. Signeringslistor ska då användas för att den sista delen i läkemedelskedjan - överlämnandet - ska säkerställas. Bedömer läkaren att det bästa är att närståendes dosettdelning bara gäller när brukaren är i hemmet får denne ta kontakt med brukaren/närstående och informera om detta
Förstudie och nyttorealiseringskalkyl digitala

Signeringslista Delegering

Medicinskåp

Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-10-11 . SIGNERINGSLISTA SONDNÄRING/INFUSION. Namn Ordination och ev. tillsatser År, månad Personnr Blad nr Enhet Sondnärin Så här städar du ditt kök. Köket är den plats i huset där hygienen blir som allra viktigast. Det är i ditt kök du lagar din mat och det är därför som allra viktigast att det hålls efter och är rent och fräscht Digitala signeringslistor rutin baspersonal. Digitala signeringslistor rutin enhetschef. Digitala signeringslistor rutin teknik, telefoner. Digitala signeringslistor reservrutin. Digitala signeringslistor vid tillfälligt utförande av anhöriga och bekanta. Digitala signeringslistor insatser i MCSS när patienten åker på semester. Övriga. Signeringslistor som ska skrivas ut på vitt papper. Lista avföring (pdf, 174.5 kB) Lista urin och vätska (pdf, 198 kB) Signeringslista munvård (pdf, 261.6 kB) Signeringslista munvård och vändschema (pdf, 264.8 kB) Signeringslista vändschema (pdf, 244.5 kB Digitala signeringslistor 4 1 Digitala signeringslistor 1.1 Bakgrund/Inledning Inom Lerums kommun utförs varje dag många delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det kan bland annat handla om läkemedelsgivning, såromläggning, träning och behandling. Uppgifterna har delegerats av sjuksköterskor, arbetsterapeute

6. Läkemedelshanterin

 1. Digitala signeringslistor. eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31. Resultat. Projektet tillkom beroende på en granskning av samtliga sigeringslistor som utfördes. Resultatet av granskningen visade på ett flertal områden som äventyrade patientsäkerheten
 2. upprättande av signeringslistor avseende hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatser delegeras bara om det är förenligt med god och säker vård. 1. Signeringslista för läkemedel Gul signeringslista ska användas för att signera förskrivna läkemedel
 3. Information om ordinationshandling, landstingets medicinlista och signeringslista Inom SÄBO, hemsjukvård, korttidsboende och LSS-boende i Vindelns Kommun används tv
 4. Rutin signeringslistor. En del i läkemedelshanteringen är överlämnandet av läkemedel. För att det ska ske på ett säkert sätt används signeringslistor

Körkortsportalens blanketter (diabetesintyg mm från Trafikverket); Planering av egenvård med hjälp - Blanketten gäller för Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län Rapport om brister/risker gällande egenvård med hjälp - Blanketten gäller för Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län; Socialstyrelsens blankette Införande av digitala signeringslistor kommer att påbörjas under februari-mars. Verksamhetsområdet för vård- och omsorgsboende kommer först, därefter ordinärt boende och avslutningsvis funktionsnedsättning. I maj planeras systemet att vara i full drift för alla med hälso- och sjukvårdsinsatser i hela Eslövs kommun customer support platform. Guider. För bästa funktion och användarupplevelse är det viktigt att du alltid har de senaste versionerna av MCSS och operativsystem installerat på dator och eller mobila enheter SiS bedriver hälso- och sjukvård och är därmed vårdgivare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård som är öppen och frivillig och vi ska följa gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården. Hos SiS arbetar sjuksköterskor, läkare och psykologer. Institution.. Ring till TeleTal 020-22 11 44. TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt

Sjuksköterska i Nybro anmäls – är en patientfara | SVT NyheterAppva SupportOmsorg och stöd — Vellinge Kommun

Mallar Exce

Ordinationskort,signeringslistor, samt utdelning till den enskilde då han/hon ej klarar detta själv, identitetskontroll, övervaka intag och dokumentation. Hygien. Hygien Det är viktigt med god handhygien både före och efter läkemedelshantering. Följ de basala riktlinjerna Tillsammans med signeringslistor för insulin lämnas också påse med sticksäkra nålar, till insulinpennor, som ska med ut till patienten. Påsen ska vara märkt med namn och personnummer. Gamla signeringslistor hämtas i omvårdnadspersonalens grupplokal på angiven plats tidigast den 5:e månaden efter

Lerums kommun startade under februari 2014 ett pilotprojekt med digitala signeringslistor på ett då nyöppnat äldreboende. Kommunen hade upptäckt lösningen på en äldremässa, insett att den löste de problem man tidigare uppmärksammat inom sin verksamhet och ville testa den i samband med att man startade en ny verksamhet Signeringslistor för delegerad och ordinerad hälso- och sjukvårdsinsats Bakgrund Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för signering av journalanteckningar och för bekräftelse av åtgärder som gäller en patients vård och behandling. (1.) Signeringslistor är en journalhandling och används för kontroll och uppföljning Vårdbostad/Hemvårdsområde Signeringslista/Läkemedel Personnr Förnamn Efternamn År Mån Administrering av ApoDos samt andra apoteksrekvirerade läkemedel 1 D03. Det finns tre olika signeringslistor för läkemedel. Alla ifyllda listor ska lämnas till patientansvarig sjuksköterska (PAS) för arkivering (signeringslistan är en journalhandling). All signering ska göras med bläckpenna. Delegerad insats signeras alltid på signeringslista hos patienten (även legitimerad personal) Tillgängligt var du än befinner dig. Oavsett om du är läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, kund/brukare eller anhörig är det viktigt att hela kedjan kring läkemedelshantering fungerar optimalt

Denna blankett är utskriven från nikola.nu - oberoende resurs för bättre inkontinensbehandling Senast uppdaterad 2013-05-21 Namn Personnumme 200 miljoner insatser. MCSS är Sveriges första system för digital signering inom omsorg. MCSS började användas redan 2012 och har sedan dess utvecklats tillsammans med användarna till att idag omfatta bland annat HSL/SoL-insatser och kalenderhändelser inom särskilda boende, hemsjukvård och gruppboende

Narkotikahantering - Vårdhandboke

 1. En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag
 2. Omsorgens handböcker är de riktlinjer och rutiner som omsorgspersonalen arbetar efter. Webbplatsen ägs och drivs av omsorgsförvaltningen i Växjö kommun
 3. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän
 4. Digitala signeringslistor. Därför kommer vi att från och med 1 april 2020 att införa digitala signeringslistor vilket kommer ge oss ett verktyg att säkerställa rätt insats i rätt tid. En signeringslista är en sätt för sjuksköterskan att säkerställa att medicin är utdelad eller att en vårdinsats är utförd
 5. - Signeringslistor för överlämnande av läkemedel, injektioner resp. insulin, rehab insatser. - Avvikelserapporter, HSL. - Bårhusmeddelande. - Övriga bedömningsunderlag relaterade till Hälso- och sjukvård, ex. MNA, funktionstester. - Kopia Blankett hjälpmedelsleverantör - Beställning av.
 6. Signeringslistor ett måste efter uteblivna promenader. Fyra vårdtagare fick inte komma ut på sina beviljade promenader. Nu har Båstads kommun tvingats vidta flera åtgärder för att det inte.

Appva Digital signering säkerställer god vård och omsor

 1. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick
 2. Rätt temperatur under lagring och transport Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat Framtagna av Föreningen Fryst och Kyld Mat, 201
 3. Signeringslistor. Signeringslistor är en journalhandling och ska sparas i enlighet med gällande rutin för HSL- journaler. Om elektroniska signeringslistor används i verksamheten ska dessa arkiveras i 10år av företaget som tillhandahåller tjänsten
 4. • Klicka på Signeringslistor • Välj ny lista • Välj i rullgardinen Narkotika • Gå in på listan • Ange som vid medicinering vad och när och hur ofta läkemedlet skall ge
 5. Idag kan antalet signeringslistor vid ett boende utan problem uppgå till 2-3 listor per patient och månad. För ett boende med 40 patienter medför detta mellan 80-120 listor som varje månad ska sammanställas och kontrolleras
 6. Title: Microsoft Word - Signeringslista för extra akut digital nyckel.docx Author: emmhel Created Date: 3/22/2019 11:37:38 A

Städtips Kök - lär dig städa köket StädTip

Förstudie och nyttorealiseringskalkyl digitala signeringslistor HSL 2019-01-23 På MVTe mässan fanns en intressant programpunkt där en jämförelse mellan Alfa e-Läkemedel och manuella signeringslistor presen.. Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Myndigheten har 22 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem

MCSS - Borås Stads intranä

Digitalisering inom hemvården — Lidköpings kommun

Fortsättningsvis ska samtliga signeringslistor av delegerad omvårdnadspersonal inom 1 vecka efter månadsslut inlämnas till ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Varje enhet behöver upprätta en rutin tillsammans med enhetschef för vem, nä Lösenord: Jag har glömt mitt lösenor

Rutiner inom kommunal hälso- och sjukvård - Malmö sta

Vård- och omsorgsförvaltningen 2017-10-11 VÄTSKELISTA. Namn Glas = 150 ml Tesked = 5 ml Pipmugg = 200 ml Matsked = 15 ml Kaffekopp = 150 ml Dessertsked = 10 m Digitala signeringslistor läggs in av legitimerad personal. Hemtjänstens personal loggar in i en . personlig smartphone. och i apparna IntraPhone och Appva. Där ser de dagens planerade besök,samt: • var brukaren bor och annan viktig information • vad som ska utföras, både SoL och HSL-insatser • dokumentation 10 dagar bakåt i tide Förstudie och nyttorealiseringskalkyl digitala signeringslistor HSL Uppdaterad: 29 apr 2019 2019-01-23 På MVTe mässan fanns en intressant programpunkt där en jämförelse mellan Alfa e-Läkemedel och manuella signeringslistor presenterades

Lerum - Digitala signeringslistor - VästKo

Dokumenttyp: Rutin Sida 1 av 3 Giltligt f.r.o.m: 140716 Version/D.nr: Uppdaterad 2016-08-03 Befattning: Klicka här för att ange text. Upprättad av Aktuella nyheter och allmän information och fakta om Region Stockholms verksamhet inom hälso- och sjukvård Kontakt. Julia Danin Verksamhetschef 08-128 242 31 Skicka E-post. Ulrika Lindberg Bitr. verksamhetschef och sjuksköterska 08-128 242 11 Skicka E-post. Narges Youni

Rutin signeringslistor Älvsbyns kommu

Attendo erbjuder tjänster inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg pappersform eller övriga handlingar så som signeringslistor, foton, filmer etc. ska dessa sparas i verksamheten för att efter 10 år tas bort och förstöras. Journalutdrag från tiden Borås Stad hade Magna Cura som verksamhetssystem finns redan utskrivna och sparade i verksamheten. Tänk på att även dessa ska tas bort och förstöras Sveriges riksmätplatser RISE är av staten utsedd till Sveriges Nationella Metrologiska Institut (NMI) vilket betyder att vi koordinerar och representerar Sverige i internationella metrologiska sammanhang Jobba i VGR Vill du vara med och göra skillnad för människor i din närhet? Som medarbetare i Västra Götalandsregionen är du med och skapar ett samhälle där vi och kommande generationer kan leva det goda livet

Via MCSS administrationsverktyg i datorn så kan man hantera och skapa signeringslistor och delegeringar. Det finns även en statistikmodul där man kan få en överblick över andel signerad Du som är anställd i Malmö stad kan enkelt nå kommunens interna system när du använder en premiumdator. Om du använder någon annan typ av dator, pekplatta eller mobil kan du nå HR-systemet, intranätet och e-posten genom att använda någon av länkarna nedan

Kommun Antal signeringslistor (1 st/inskriven patient) Essunga 100 Götene 300 Lidköping 1100 Skara 500 Vara 400 TOTALT 2400 Vi har räknat med 5 justeringar per patient/år. Sammanfattning - Resultat av förstudien Kvalitetssäkring -70% av alla avvikelser handlar om avglömda dose För att få svar på om det lönar sig att arbeta digitalt med signeringslistor inom kommunal hälso- och sjukvård bestämde sig sex kommuner i Skaraborg att jämföra manuellt, pappersbaserat arbetssätt mot digitalt arbetssätt. För att beräkna kostnaden och hitta nyttor använde man sig av en nyttorealiseringskalkyl Logga in på Insidan. Inloggning. Användarnamn

Säkrare vård och omsorg med digitala signeringslistor Pressmeddelande • Jan 29, 2019 13:40 CET Snart kan signering i Eslövs kommun ske digitalt via mobiltelefon och surfplatta i realtid ‎Jobba smartare och effektivare med Treservas mobilapp för smartphones och surfplattor! Vi förväntar oss i allt högre grad att kunna sköta våra arbetsuppgifter på ett snabbt, enkelt och säkert sätt, såväl på vår fasta arbetsplats som ute på fältet i verksamheten. Vi vill ha tillgång till korrekt i Telefon 042 - 33 71 00. Telefontid vardagar Klockan 08.00-16.00. Fax 042 - 34 99 16 Skicka e-post. Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00. Journummer el/vatten/avlopp/gat Checklista - signeringslistor, hälso- och sjukvårdsinsatser Från 2016-03-01 skrivs samtliga signeringslistor av leg. sjuksköterska/dsk. Vid apoteksgranskningen 2015 framkom det att flera olika slags signeringslistor uppvisade brister. Granskande apotekare rekommenderade kommunen att åtgärda detta för at

Microsoft Excel är ett av de mest mångsidiga och användbara programmen i Office-paketet. Det spelar ingen roll om du behöver Excel-mallar för att budgetera nästa räkenskapsår, hålla reda på ditt företagslager, planera måltider eller skapa ett Fantasy Football-lag - det finns många Microsoft Excel-mallar för dig För att kunna hantera och styra din behandling är blodsockerkontroll ett av dina viktigaste hjälpmedel. Den som har diabetes bör sträva efter att uppnå bästa möjliga blodsockerkontroll, med så få insulinkänningar (känning av lågt blodsocker) som möjligt Sammanhållen journalföring. Patientdatalagen innehåller även regler om sammanhållen journalföring som gör det möjligt för vårdgivare att tillgängliggöra sina journaluppgifter för varandra genom direktåtkomst Blanketter hälso- och sjukvård. För att fylla i blanketterna digitalt, dvs på datorn, ska du först spara ned dem på din dator. Var uppmärksam när du använder blanketterna att det är den senaste versionen som du använder dig av. Den senaste versionen finns alltid publicerad på denna sida Här kan du söka upp, hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter på din skrivare

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

Säkrare vård och omsorg med digitala signeringslistor

Video: Appva Suppor

Hälso- och sjukvård - SiS - Statens institutionsstyrels

Hur kan ni som kommun på bästa sätt hantera signeringslistor och åtgärder i Combine? Insatskalendern är en enkel vy för de användargrupper i utförartjänsten vars uppgift är att signera utförda insatser och åtgärder, dess tid samt eventuella journalanteckningar i samband med utförandet • Signeringslistor Endast händelser av betydelse ska dokumenteras i journalanteckningarna. Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. Patientjournal avser alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförs eller planeras Bygga nytt, ändra eller riva. Regler kring bygglov och vad du ska tänka på om du vil

Vellinge.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem, läs mer här cookies på vellinge.se Digitala signeringslistor Author: Karin Svenningsson Created Date: 5/6/2016 9:51:52 AM.

2020-10-19 Från och med idag den 19 oktober 2020 så kommer vi att byta ut signeringslistor på papper till digital signering i arbetstelefon. Arbetssättet ökar kontrollen av exempelvis givna läkemedel, utförd gångträning och/ eller andra hälso- och sjukvårdsordinationer 4 vänner har rätt att få veta hur patienten/omsorgstagaren mår. Fråga alltid den enskilde vad som får lämnas ut. Tystnadsplikten gäller även efter det att Du har slutat din anställning och livet ut Det är inte alltid självklart vilka handlingar som ska bevaras för all framtid och vilka som kan gallras. En tumregel är att det som är specifikt för, och avspeglar den egna verksamheten bör sparas Nyheter. Familjecentralen håller öppet med restriktioner och anpassningar 4 november 2020 Offentliga måltidens dag firades i Karlsbor Insamlade signeringslistor skall arkiveras i 10 år. 3 Tillhandahålla Instruktions för signeringslista som ska sitta i Hemmapärm flik 3. 4 Tillhandahåll aktuell Läkemedelslista för de patienter som har dosettdelning. Sätts i Hemmapärm, flik 3 5 Tillhandahålla aktuell lista för Ordination av blodförtunnande behandling i de fall dä

Skapa rutiner för rengöring av hjälpmedel, stolar i matsalar mm. och ha signeringslistor så att man lätt ser vad som är gjort eller behöver göras. Se till att rutinerna finns nedskrivna. Schemalägga rengöring och städning av olika utrymmen så att det blir gjort regelbundet. Se till att utrustning som behövs finns lättillgängligt Nu ska Ängelholms kommun gå över till att signera medicinering och rehabilitering digitalt istället för på papper. Med pilotprojektet Digitala signeringslistor som startar den 1 oktober förväntas avvikelserna med signeringar minska med 90 procent på kommunens vård- och äldreboenden Alvesta kommun använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök vår webbplats. Genom att klicka Jag accepterar-knappen samtycker du till att cookies används

Läkemedel - Region Gotlan

Tidigare har signeringslistor för olika insatser suttit i pärmar hemma hos omsorgstagarna och all signering har gjorts manuellt och papperna har samlats in och skrivits om en gång i månaden. Den digital signeringen innebär därför en högre patientsäkerhet och en stor tidsbesparing i hanteringen Vi är på god väg. 2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle. Priset delades ut för hållbarhetsprojektet Växtrum. 2018 fick Lerums kommun även priset Laddguldet som årets elbilskommun för sitt ihärdiga arbete med att köra elbilar och bygga ut infrastrukturen av elbilsladdare 1 (2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Vård- och omsorgsnämnden Kallelse till Vård- och omsorgsnämnden Datum och tid: onsdagen den 5 februari 2020 kl. 13:00 Plats: Lidbeckska huset, Lidbeckska rummet Övrigt: Ledamöter Lena Blomgren S Maj Ader K

Vi är cirka 14 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,5 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se. Erbjudanden Tieto Lifecare - sömlöst IT-stödsystem för hälso- och omsorgssektorn Tietos moderna Lifecare produktfamilj är utveckla signeringslistor. Hösten 2012 deltog vi i ett expertmöte anordnat av Läkemedelsverket där personer från olika områden gemensamt tog fram nya riktlinjer för Enteral läkemedelsadministrering. Vi tog därefter kontakt med Läkemedelskommittén i Kronoberg för att skapa lokala riktlinjer i Kronoberg

Och snart inför kommunen digitala signeringslistor för läkemedel, som väntas spara tid och skapa större säkerhet. Text anne hammarskjöld Foto adobe stock 17 oktober 2017 it i vården - Att vi blev uttagna till LEDA för hälsa och omsorg har ökat intresset i förvaltningen och man kan säga att hela organisationen kommit igång med en digital transformation under året som gått Hitta bilder med Roliga Bilder. Kostnadsfritt för kommersiellt bruk Ingen tillskrivning krävs Upphovsrättsfrit Signeringslistor är EJ ordinationshandling Kontrollera att det är rätt person , namn och personnummer , rätt tid Kontrollera signeringslistan så att dosen ej är given tidigare för samma tillfäll Sida 5 (25) Delegering - en webb applikation i Treserva Startbild i Delegering Startbilden i Delegering består av en sökbild. Den används för att gå vidare till andr INSTRUKTION INSTRUKTION 2 Instruktion Omvårdnad i livets slutskede Pärmens ändamål är att ge vägledning i omvårdnad när tiden kvar i livet är begränsad

Digital signering minskade avvikelserna och stressen RIS

Dokumentet är borttaget. Dokumentet du söker efter är borttaget. Det kan ha utgått, nyligen ändrats eller tagits bort av någon annan orsak

 • Winx bloom family.
 • Welche meerjungfrau bin ich h2o.
 • Miracle garden dubai.
 • Thule prestige.
 • Rabalder rea online.
 • Maria callas jeune.
 • Läkarstudent jobb.
 • Hinduism regler och lagar.
 • Ensam härskare.
 • Laredo spanien.
 • V for vendetta dc.
 • Billig stereoförstärkare.
 • Sköldpaddsfärgad katt genetik.
 • Fotograf umeå.
 • Huntsville movie.
 • 90 tal maskerad.
 • Ottawa ankle rules internetmedicin.
 • Skriva ut på c5 kuvert.
 • Viltkött örebro.
 • Pulsval.
 • Pokemon typer.
 • Framtidens transportmedel powerpoint.
 • Använda bara en lins.
 • Hanna prater emilie vettel.
 • Gletscherbahn zugspitze.
 • Sannskyldiga.
 • I.t film.
 • Musiker steuern nebenverdienst.
 • Italiensk kycklinggryta allt om mat.
 • Busigt lärande abc.
 • Lübeck restaurant schiff.
 • Barnvänligt hotell rom.
 • Muslimska skolor i stockholm.
 • Dendrotoxin wirkung.
 • Viskan borås öppettider.
 • Xel ha erfahrungsbericht.
 • Cv templates.
 • Hey ma music video.
 • Samtalsterapeut malmö.
 • Vad är kondition.
 • Bibelns tillförlitlighet.