Home

Can undersökning 2021

Drogutvecklingen i Sverige 2017 - CA

 1. Läs om undersökningen Publikationerna, som bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär, är de mest heltäckande sammanställningarna över drogutvecklingen i landet. Senast reviderad: 2017-04-1
 2. Våren 2017 genomförde CAN i samarbete med Karolinska Institutet en ny datainsamling där ett nytt riksrepresentativt urval av befolkningen ingår. Totalt svarade 11 514 personer på enkäten. Syftet var att se om de har skett några förändringar i användning och konsekvenser av ANDT i befolkningen sedan baslinjemätningen genomfördes 2013
 3. På denna sida samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2019. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av ANDT(S) - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Undersökningarna presenteras dels i de årliga rapporterna Skolelevers drogvanor, men även i kortare mera tematiska specialrapporter. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och landsting. Senast reviderad: 2020-06-1 Skolundersökningen om brott (SUB) 2019 visar att nästan hälften (48 procent) av eleverna uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Andelen utsatta är något mindre än 2017, då nästan 51 procent uppgav att de utsatts, men är åter igen på samma nivå som 2015 10 år med Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre - Jämförelser under åren 2007-2016 Artikelnummer: 2017-11-2 | Publicerad: 2017-01-01 Beställ Tillhörande dokument och bilago Rapporter & undersökningar Year published Alla publiceringsår 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Subject Alla ämnen ORVESTO Näringsliv ORVESTO Konsument ORVESTO Internet Papers Väljarbarometern Rapporter & undersökninga

Det visar en undersökning SVERIGE 2020-08-25 Ewa Stenberg: Nu sprider sig åter pessimismen i väljarkåren SVERIGE 2020-08-18 DN/Ipsos. Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste. 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen Det här har gjorts genom att det parallellt med den reviderade undersökningen 2017 genomfördes en undersökning med den tidigare metoden. Utifrån nivåskillnaderna mellan de två undersökningarna som då framkom har resultaten bakåt i tiden räknats om utifrån en skattning om hur de hade sett ut om den nya metoden hade använts

SOM-undersökningarna har genomförts varje år sedan 1986 och är en väl använd resurs inom många forskningsområden. Resultaten figurerar ofta i media och används av politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Undersökningarna skickas varje höst ut till mer än 30 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige Hur har barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar vi på i denna rapport, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18. Det är en enkätundersökning av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige. Det senaste om Opinionsundersökningar.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Opinionsundersökningar på Aftonbladet.se Undersökningarna av barns levnadsförhållanden. Nästa publicering: Ingen planerad. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar Enligt en ny undersökning köper och dricker vi allt mindre alkohol jämfört med tidigare år. utredare på CAN. Det är dock två procent mindre jämfört med 2017

Vanor och konsekvenser - CA

 1. Närmare 230 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 länder i Europa och Nordamerika har besvarat en enkät om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 2017/18. De senaste internationella resultaten visar att de flesta skolbarn uppger att de har goda sociala relationer, relativt få hälsoproblem, en god hälsa och ett högt välbefinnande
 2. Syftet med undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot omsorg tycker
 3. PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. Pisa står för Programme for International Student Assessment. Huvudrapport och resultat från PISA 2018 publicerades 3 december 2019
 4. Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden

Skolelevers drogvanor 2019 - CA

 1. 2017-09-04: Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för ett urval arbetsmiljöfrågor efter yrke SSYK. År 1997 - 2015: 2017-02-06: Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och utbildning. År 2015 - 2017: 2018-10-0
 2. Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om de..
 3. Den här artikeln innehåller opinionsmätningar inför riksdagsvalet i Sverige 201
 4. undersökningen fördelat på bakgrundsvariabler, som ålder, kön, utbildning och sysselsättning. Du hittar tabellbilagorna i Excelformat på www.svenskarnaochinternet.se, där även hela den här rapporten finns. Pamela Davidsson Projektledare Svenskarna och internet 2017 Stockholm i oktober 2017 Svenskarna och internet 2017 finns i webbversion
 5. Välkommen till SOM-institutet. Vi är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 kombinerat närhet till forskningsfronten med stark närvaro i svensk samhällsdebatt
 6. Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier. Alla statistiknyheter för denna statisti

Utgiven 30 augusti, 2017 - En nationell kartläggning. Denna studie har genomförts på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som har låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige Undersökningen genomförs på uppdrag av Transportstyrelsen, i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Undersökningen ska ge en bild av hur det svenska båtlivet ser ut idag, men jämförelser görs även med 2010 och 2004 års undersökningar Publiceringsdatum: 2017-05-23 I Ungar & medier 2017redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9-18 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka omnämns med siffror i löpande text: 9-12 (år), 13-16 (år) samt 17-18 (år)

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - CA

Studentundersökningen 2017 - så här tyckte ni. I stort visar 2017 års studentundersökning samma utfall som föregående undersökning för två år sedan. LiU:s studenter är stolta över universitet, rekommenderar sin utbildning till andra och är nöjd med livet som student Om undersökningen Kantar Sifo har på eget initiativ ställt frågor om myndigheternas anseende. Totalt 12 515 personer svarat från ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterad onlinepanel. Frågorna besvarades under perioden 29 maj - 14 juni 2017

› Rapporter & undersökningar / Väljarbarometern november 2017. 2017-11-11 . Väljarbarometern november 2017. Signifikant upp för M och ner För C, Fi åter på 2 procentsnivån. Alliansen 41,2% Rödgröna 40,9% Regeringen 34,0% . Moderaterna ökar stort - främst en politikeffekt och inte partiledareffek Stor undersökning om sexuell hälsa och rättigheter i Sverige Lyssna Publicerat 30 mars 2017. I en Folkhälsomyndighetens enkät är planerad att gå ut till drygt 50 000 personer under hösten 2017. Frågorna rör kunskap och behov inom området sexuell och reproduktiv hälsa

Vit: CAN High Blå: CAN Low Lila: Ger +12V när helljuset är på. (Lämpligtvis kopplas signalkabel från extraljusrelä till denna) Funktionskontroll Det är mycket viktigt att interfacet kopplas in enligt de anvisningar som gäller för respektive bilmodell. Interfacet har en dold lysdiod bredvid kontakstycket som anger status Allt fler tonåringar uppger att de har besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som uppger att de är stressade över skolarbetet. Det visar nya resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor Drygt hälften av cheferna i Chefs undersökning tycker ändå att undersökningen kan stötta deras roll som chef och att resultaten är till hjälp. De syften som cheferna ser är i tur och ordning: hur de kan förbättra verksamheten (42 procent), hur medarbetarna mår (38 procent), vad medarbetarna anser om verksamheten (36 procent) samt hur man kan förbättra sitt ledarskap (26 procent)

PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study januari, 2017 Diarie-nr: 21-2973/2015 . 2 . 3 Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.se Sandbotten vid Svalans och Falkens Grund. Foto: SGU . 4 Innehål

Resultat och publikationer Här hittar du forskningsresultat och publikationer från våra olika undersökningar. Merparten av de resultat vi publicerar i form av böcker, rapporter och presentationer kommer ifrån SOM-undersökningarna, och framförallt den nationella SOM-undersökningen Så här har vi gjort undersökningen Våra skadespecialister har granskat alla de maskinskador där vi betalat ut ersättning under år 2018 för personbilar, lätta lastbilar och husbilar som är två till åtta år gamla eller har körts högst 12 000 mil 2017 års undersökning Sedan 1996, d v s för 21:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Varje barn och ung person 18-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till en hälsoundersökning enligt Lag 2017:209. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor; Tidigare undersökningar av friluftslivsvanor Svenskars friluftslivsvanor 2014. 2014 genomförde Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket en liknande nationell studie över svenskarnas friluftslivsvanor. 8410 personer i åldern 16-84 ingick i en panelundersökning

Skolelevers drogvanor - CA

I rapporten redovisas resultat från undersökningen 2017 och jämförelser med tidigare undersökningar. Resultat för samtliga frågor i undersökningen redovisas totalt och för kvinnor och män efter åldersgrupper, sektor, anställningsform, utbildningsnivå samt inkomstgrupper. Ett antal frågor redovisas även efter yrkes- oc Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2017. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2017-10-19 Sverige 2017-12-26 06.45. SD backar i ny undersökning Sverige 2020-06-11 10.44. Fler väljare sympatiserar i dag med Socialdemokraterna än för ett halvår sedan, visar SCB:s partisympatiundersökning. SCB:s dramatiska siffror kan redan vara historia Sverige 2020-06-08 14.11

Manimalisrapporten 2017 I september 2017 kom en ny efterlängtad Manimalisrapport. Rapporten ger en nyanserad bild av vad hela den svenska sällskapsdjurssektorn presterat under ett år. Manlimalis har under ett flertal år givit ut Manimalisrapporten Undersökning: Majoritet vill förbjuda tiggeri Sverige 2017-10-04 16.06. Drygt hälften, 54 procent, av stockholmarna anser att tiggeri ska vara förbjudet, medan 27 procent tycker att det ska vara tillåtet Pris: 439 kr. häftad, 2017. Skickas inom 3-5 vardagar. Köp boken Hur genomför man undersökningar? - Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder av XxxDag Ingvar Jacobsen (ISBN 9789144113210) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri sll.s

Skolundersökningen om brott - Brottsförebyggande råde

Svårt bli av med (begreppet) "knarkare" - Alkohol & Narkotika

2015 gick det svenska resultatet upp igen, vilket inte var en tillfällighet med tanke på den senaste undersökningen, menar generaldirektör Peter Fredriksson. - Jag fick reda på det preliminära resultatet i juli, innan jag gick på semester. Det var en bra semester, säger Peter Fredriksson på presskonferensen Young Professional Attraction Index 2017. Varje år genomför Academic Work en undersökning vi kallar Young Professional Attraction Index. Undersökningen genomförs i syfte att förstå hur attraktiva Sveriges arbetsgivare är och vad som är viktigt när young professionals väljer arbetsgivare. Undersökningen 2017 skickades ut av TNS Sifo till Academic Works databas - studenter och. pressmeddelande 2017-02-17 08:00. För tredje året i rad är det JM Norges kunder som är mest nöjda med sin nya bostad. Det visar Prognoscentrets undersökning bland kunder som flyttade in i sin nybyggda bostad under 2016. Även under 2014 och 2015 var det JM Norge som hade de nöjdaste kunderna i branschen PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 - PTS-ER-2017:7. En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige. Sammanfattning. Post- och Telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur

Öppna jämförelser av äldreomsorg - Socialstyrelse

Sifo-undersökningen gjorde 13-16 oktober 2017 och 1 190 intervjupersoner deltog. NÄRA fyra av tio SVENSKAR Elcyklar fortsätter att rekordöka 4. I regeringens budgetförslag avsattes 350 miljoner per år under perioden 2018-2020 till en premie för dem som köpe Universum har över 30 års erfarenhet inom Employer Branding och genomför varje år en av världens mest omfattande karriärundersökningar Som utvald att delta i undersökningen Sverige Nu har du möjlighet att besöka respondentportalen för att ta del av mer information och komma i kontakt med oss. Har du tappat dina inloggningsuppgifter går det bra att höra av sig till oss på telefonnummer 020-25 25 27 eller maila till mediasupport@sifo.se 11 maj 2017 TEXT: Fokus. Fokus Bäst att bo-lista är här. I toppen återfinns storstäderna. Men beroende Liksom i fjol har undersökningen sammanställts i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och baseras på ett index med över 40 variabler

Rapporter och undersökningar Kantar Sif

För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik I januari 2017 följdes visionen av Handlingsplan för samverkan vid ge-nomförande av Vision e-hälsa 2025 [6]. Både i visionen och i handlingspla-nen pekas följande tre insatsområden ut som grundförutsättningar för att främja e-hälsoutvecklingen

Opinionsundersökning 2017 - De senaste opinionsmätningarna

Svenska väljarbarometrar denna månad - val

Nationella trygghetsundersökningen (NTU

Publicerad: 14 apr 2017. Undersökningen, i samarbete med Sveriges Kommunikatörer, genomförs av Robert Söderqvist som skriver sin masteruppsats i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet. Det övergripande syftet är att undersöka hur kommunikatörer mäter och utvärderar kommunikation och kommunikationsaktiviteter idag Under våren 2017 har statistik om röntgenundersökningar av hals-, bröst- och ländryggrad (endast 62X.00-koder) samlats in från samtliga landsting/regio­ner inom offentlig sjukvård och från privata röntgen­avdelningar I en undersökning från Kanada [10]. undersökning och bedömning av miljö- och hälsorisker vid gamla handelsträdgårdar. garden can be distinguished from other sources of the same contaminant. under 2015-2017 genomfört ett projekt för att ta fram ett erfarenhetsbaserat vägledningsmaterial Misstanke om bluffmeddelande? Just nu cirkulerar bluffmeddelanden i ICAs namn via SMS, mejl, Facebook och telefon. I sådana meddelanden står det vanligtvis att man vunnit ett presentkort från ICA och att man endast behöver klicka på en länk i meddelandet för att ta del av detta

Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör Undersökningen går till så att patienten ligger på en brits och det radioaktivt märkta spårämnet ges i blodet som injektion. Patienten får därefter vila och efter cirka en timme förs britsen in i en cirkelrund apparat, en PET-kamera Novus har för den här undersökningen intervjuat 3783 personer per telefon och sms under perioden 12 oktober till den 8 november 2020. Publicerad: 1 mars 2017. Uppdaterad:.

Kockums varv musköInternet Security Threats | Online Safety Tips | KasperskyLäs mer om forskningsprojekt med stöd från Cancer- och

Ladda ner 2017 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här. Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2017 års undersökning här. Nils Holgersson 2017 - Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen. Läs mer om kakor Men en undersökning kan också vara mer inriktad på de viktigaste områdena för organisationen. Arbetet med medarbetarundersökningar kan se väldigt olika ut från företag till företag, men målet är alltid detsamma: att arbetsplatsen ska vara det bästa alternativet för medarbetarna För eleverna i årskurs 4 har resultatutvecklingen varit positiv i de tre TIMSS-undersökningar där Sverige har deltagit. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD så presterade svenska elever i årskurs 4 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen

 • Sternum piercing bilder.
 • Hur länge ska man träna per dag.
 • Date nake.
 • Lediga jobb reseledare.
 • Diastoliskt tryck.
 • Dollartecken tangentbord pc.
 • Barbord billigt.
 • Riskbedömningar inom psykiatrin. kan våld i samhället förutsägas.
 • Motorkåpa mercury.
 • Öspab lund.
 • Förbättra sitt utseende.
 • Bekväma ballerina.
 • Knack kortspel.
 • I wish i was a punk rocker original artist.
 • Arirang song.
 • Privatekonomi tips och råd.
 • Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.
 • Markus vallien.
 • Hästhår heter.
 • Ljusast i stjärnbild alfa.
 • Dylan mckay.
 • Lp player.
 • Lyftdon betong.
 • Sverige frankrike youtube.
 • Lindy hop eskilstuna.
 • First north rulebook 2018.
 • Nuoc cham sallad.
 • Lägenhetsnummer radhus.
 • Bromswire cykel biltema.
 • Antikt slagbord värde.
 • Paroc.
 • Histrionic personality disorder svenska.
 • Create your own emoji pc.
 • Foam roller övningar bröstrygg.
 • Läkarmatrikel online.
 • Enkel nyttig mat.
 • Parallax website.
 • Pulsval.
 • Paroc.
 • Utdelningsportfölj usa.
 • Vill du rfsu.