Home

Eu stöd 2022

Sveriges EU-avgift under 2021-2017, förutsatt att Europaparlamentet godkänner flerårsbudgeten, blir enligt finansdepartementet oförändrad som andel av Sveriges totala ekonomi jämfört med budgetperioden 2014-2020, För de länderna utgör dock EU-stöd en stor del av statskassan av EU-stöd 2017 •otalt uppgår hanteringskostnaden för EU-stöd under 2017 T till 879 mnkr, att jämföra med 868 mnkr för år 2016. Hante-ringskostnaden 2017 för stöd ur jordbruksfonderna, regio-nala utvecklings- och socialfonden samt nationella stöd till jordbruket i norra Sverige uppgår till 859 mnkr. Under 2017 20 Bulltetinen 2017 nr 2 REPORTAGE Ny vägbelysning med EU-stöd 7H[W RFK IRWR *|UDQ (ULNVVRQ ODQWPlWDUH *lYOH Fårholmens Samfällighetsförening, fyra mil norr om Gävle, har efter ansökan hos Jordbruksverket lyckats få EU-stöd till utbyggnad av vägbelysning efter den enskilda väg som föreningen förvaltar inom bostadsområdet Fårholmen

Sveriges EU-avgifter och stöd Nyhetssajten Europaportale

 1. dre betydelse inom jordbrukssektorn. Beslut om stöd
 2. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 om ändr ing av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller stöd till hamn- och f lygplatsinfrastr uktur, vad gäller tröskelvärden för anmälan av stöd till kultur och bevarande av kulturar vet och stöd til
 3. Publicerad: 10 januari 2016 kl. 17.43 Uppdaterad: 02 augusti 2017 kl. 15.20. NYHETER. Här är svenska jordbruken som får mest EU-stöd. Foto: KRISTER HANSSON
 4. För många svenska bönder är jordbrukarstödet från EU en förutsättning för att driva verksamheten. Men årets utbetalningar är försenade - vilket för många kan få stora konsekvenser. - Det finns inga marginaler i verksamheten ändå och att då staten håller på pengar går liksom inte. Man är helt beroende av att man får ut sitt stöd, säger mjölkbonden Per-Jörgen Östling
 5. Enligt EU:s regelverk får vi som tidigast göra slututbetalningar av alla stöd den 1 december. Innan dess ska länsstyrelsen och vi handlägga alla ansökningar och göra kontroller så att rätt pengar betalas ut. När det gäller miljöersättningar,.
 6. Information om tillfälliga stöd och utlysningar när det finns en summa pengar att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Programmen som finansierar stöden Information om programmen, EU-fonderna, EU-logotyp och vår definition av landsbygd
 7. Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla landsbygden på olika sätt. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar. Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

EU:s ramprogram Horisont 2020. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation där exempelvis universitet och högskolor, företag, forskningsinstitut och civila samhället kan söka EU-stöd Förordning (EU) 2017/625 kompletteras av flera delegerade akter och genomförandeakter. Avdelning IV - Administrativt stöd och samarbete. Avdelningen handlar om administrativt stöd och samarbete mellan EU:s medlemsstater i frågor som berör mer än en medlemsstat Publicerad 23 november 2017. DELA ARTIKELN. EU:s civilskydd. Dagens europeiska civilskydd bygger på frivilligt stöd från EU-länderna. Det kan aktiveras vid till exempel naturkatastrofer som skogsbränder eller jordbävningar. Vid de senaste katastroferna har det frivilliga stödet inte varit tillräckligt

Hem Näringsliv EU-stöd jättebra hjälp men stressande. 2017-11-10. Tack vare EU-bidrag kunde Maria Karlsson bygga ett gårdsbageri. Hon har också EU att tacka för att hon får vara med och utveckla ett nytt foder till sina höns. Men ibland är hon tveksam till om det är värt besväret EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år. Minskningen brukar vara mellan 1 procent och 2 procent. Avdraget för 2020 är 2,14 procent. Minskningen görs för att ha en reserv vid kriser inom jordbrukssektorn och för att det finns en risk att länderna i EU betalar ut för mycket i stöd Information om stöd till unga jordbrukare och startstöd. Investeringar inom lantbruk, trädgård, rennäring, skogsbruk Information om stöd till investeringar, stängsel mot rovdjur, biodlingssektorn, miljöåtgärder i skogen och producentorganisationer för frukt och grönt De senaste fem åren, 2015-2019, har Sverige betalat 24-44 miljarder kronor om året till EU och via statsbudgeten fått tillbaka 10-13 miljarder kronor. Utöver de pengarna går EU-stöd också direkt från EU-kommissionen till exempelvis myndigheter, universitet och högskolor i Sverige

Bryssel den 6.12.2017 C(2017) 8084 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt stöd SA.38469 (2017/E) - Sverige Skyddad sysselsättning i Sverige (1) Efter att ha granskat de upplysningar som de svenska myndigheterna har givit i Sent i december kom stora utbetalningar av jordbrukarstöd. Det handlade bland annat om gårdsstödet för 2017 men också om flera olika stöd för 2015 och 2016 som betalades ut på ett bräde. Jordbruksverket betalade ut sammanlagt nära 7,1 miljarder kronor i december och för många lantbrukare blev det utbetalningar i miljonklassen

Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre

Kostnaderna för att administrera EU-stöd fortsätter att öka Jordbruksverkets årliga kostnader för att administrera EU-stöd ökade med 130 miljoner kronor mellan inledningen av programperioden 2007-2013 och 2014. Statskontoret bedömer att Jordbruksverket kostnader kommer att bl Stöd får inte ges till laddningspunkter som installeras i privata hushåll eller som i första hand är avsedda för laddning av annat än elfordon. Förordning (2017:815). Ansökan om stöd. 11 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen och lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärden ska genomföras

Fråga 2017/18:396 Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare . av Sten Bergheden (M). till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Enligt SVT:s Rapport (den 2 december 2017) väntar tiotusentals lantbrukare på att EU-stöd från 2015 och 2016 ska betalas ut av Jordbruksverket 2. stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Lag (2015:267). Tillsyn och kontroll. 2 § Tillsyn och annan kontroll över att reglerna i EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer När en lantbrukare är sen med att återbetala EU-stöd får han betala ränta. När bonden själv får vänta på pengar från EU utgår ingen dröjsmålsränta. 2016 och 2017

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/ 1084 - av den 14 juni

 1. I Statistiska centralbyrån, SCB:s, stora höstundersökning svarar 56,1 procent av de tillfrågade att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemskapet. Det är den högsta andelen EU-positiva svenskar som SCB någonsin uppmätt. - Hurra. Det är väldigt bra att vi har ett högt stöd för EU och jag tror att det beror på två saker
 2. Sent i december kom stora utbetalningar av jordbrukarstöd. Det handlade bland annat om gårdsstödet för 2017 men också om flera olika stöd för 2015 och 2016 som betalades ut på ett bräde. Jordbruksverket betalade ut sammanlagt nära 7,1 miljarder kronor i december och för många lantbrukare blev det utbetalningar i miljonklassen
 3. EU godkänner statligt stöd till flygplats i Sälen Publicerad 29 maj 2017 · Uppdaterad 13 juni 2017 EU-kommissionen har i dag den 29 maj beslutat att godkänna regeringens investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny landningsbana på Scandinavian Mountains Airport (Sälen Trysil flygplats) i Sälen
 4. Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU.
 5. 18.5.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning L 125/43 (1) EUT L 164, 25.6.2008, s. 19. (2) Kommissionens beslut 2010/477/EU av den 1 september 2010 om kr iter ier och metodstandarder för god miljöstatus i mar ina vatten (EUT L 232, 2.9.2010, s. 14)
 6. Jämfört med maj 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring vad gäller eurosympatierna. Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 56,1 ± 1,4 procent i november 2017. Andelen mot EU-medlemskapet var 17,9 ± 1,1 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 25,9 ± 1,3 procent

Vem kan söka EU-stöd, och för vad? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand 12 maj 2017. Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag Enligt EU-rätten är allt statligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden förbjudet (artikel 107.1 EUF-fördraget). En medlemsstat måste underrätta kommissionen om den ger stöd för att kommissionen ska kunna avgöra om stödet är förenligt med den gemensamma marknaden (artikel 108.3 EUF-fördraget)

EU-TOPPMÖTEN 2017. Året dominerades av brexit, migration, framtidsfrågor, Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel gav på väg in på dagens EU-toppmöte sitt stöd till att mötets ordförande, polacken Donald Tusk, ska få sitt mandat förlängt Svar på fråga 2017/18:396 av Sten Bergheden (M) Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare. Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtog för att lantbrukarna skulle få ut EU-stöd för 2015 och 2016 i tid Ekonomi 11 februari 2017 07:43. Spara . Minskat EU-stöd för Sverige efter brexit. Sverige kommer sannolikt att få minskat EU-stöd när Storbritannien lämnar unionen,.

Svenska jordbruken som får mest EU-stöd - miljardregnet

 1. Ökat stöd för EU i Sverige Uppdaterad 7 juni 2017 Publicerad 7 juni 2017 Svenskarna är långt mer positiva till EU-medlemskap än till eventuellt medlemskap i eurozonen, enligt SCB
 2. I Estland har ungefär en tredjedel av forskningen finansierats av EU-stöd, men många tycker att de redan har fyllt sin uppgift. Publicerad 24.11.2017 - 09:17
 3. På torsdag ska parlamentet rösta om att godkänna ett ekonomiskt stödpaket på cirka 2,5 miljoner euro till uppsagda arbetstagare i Finland

Åminne danspaviljong i Malax har varit en samlingsplats för traktens invånare i 50 år. Nu byggs paviljongen om från grunden med stöd av bland annat EU EU. EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Läs mer här. På Verksamt.se kan du läsa mer om EUs strukturfonder och offentlig finansiering. Där finns en databas att söka i

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM99 : COM (2018) 321 final, COM (2018) 324 final Länder som inte tar sitt ansvar i migrationspolitiken, anser regeringen, bör inte få tillgång till stöd från EU på samma sätt som idag. Regeringen vill även se en mer effektiv kontroll av hur EU-medel används EU:s budget för 2020 är knappt 154 miljarder euro. Pengarna används till många olika områden. Mest pengar går till regionalstöd och jordbruk i olika EU-länder. EU har även utgifter för till exempel forskning, säkerhet och administration. Drygt 90 procent av pengarna går tillbaka till EU-länderna i form av EU-stöd Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6). ANKNYTANDE DOKUMEN

LISTA: Bönderna som får mest EU-bidra

Utbetalningsplan för jordbrukarstöden - Jordbruksverket

Stöd - Jordbruksverket

Rädda Barnen utökar sin nödhjälp i Irak och Somalia

20 juni 2017. Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01) Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå mål för statens stöd till trossamfund, ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten samt eventuella förändringar av statens nuvarande. Världen 12 september 2017 15:34. Spara . EU-ja till wifi-stöd. TT. Lokalmyndigheter runt om i EU ska få möjlighet att skapa trådlösa nätverk på offentliga platser på EU:s bekostnad 13/07/2017. Europeiska kommissionen hjälper nationella och regionala myndigheter att stärka sina kompetenser inom statligt stöd så att de bättre kan utnyttja EU:s medel. Att tillämpa reglerna för statligt stöd kan vara svårt för EU-länderna,.

Landsbygdsprogrammet - Jordbruksverket

Söka EU-stöd - Sveriges riksdags EU-informatio

APF har inte fått ut en krona i EU-bidrag för 2017 trots att de beviljats stöd på närmare fyra miljoner kronor av Europaparlamentet. Partisammanslutningen har inte kunnat möta EU-parlamentets krav på garantier för att pengarna inte ska missbrukas Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i september 2020. Projektet kan starta tidigast det datum som EU-projektet startar och pågå fram till och med det datum som EU-projektet slutar (längst till och med 31 december 2023). Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under Läs detta innan du söker Söka stöd och bidrag. Här hittar du blanketter till ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd. Du hittar även länk till Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om stöd. Den använder du när du ska ansöka om stöden Kompetensutveckling, Samarbete inom miljö och Skogens miljövärden. Relaterade webbsido Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. Tyskland och EU-budgeten 2018: EU-bidrag till Tyskland - 12,054 miljarder euro (motsvarande 0,35 % av Tysklands ekonomi) Tysklands EU-avgift - 25,267 miljarder euro (motsvarande 0,73 % av Tysklands ekonomi

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar Parlamentet uttalade också sitt stöd för en enhetlig och mer koherent hantering av EU-medel under direkt förvaltning och sammanhållningspolitikens medel när det gäller statligt stöd. I sin resolution av den 6 juli 2017 om främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden och tillämpning av artikel 349 i EUF. Idag tillkännager kommissionen vilka interregionala partnerskap som kommer att få anpassat stöd inom ramen för ett nytt EU-finansierat pilotprojekt för innovativa projekt. Pilotprojektet ska hjälpa regionerna att expandera sina projekt inom prioriterade områden, t.ex. stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, avancerade tillverkningsprocesser och it-säkerhet EU vill ge medlemsländerna ett större ansvar i Medlemsländerna får större roll i styrningen av böndernas EU-stöd . Publicerad 29.11.2017 - 20:24. Uppdaterad 29.11.2017 - 20.

Den 3 oktober 2016 publicerade Eba riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner (EBA/GL/2016/08) baserade på artikel 248 i förordning (EU) nr. Säkra dina EU-stöd. Eftersom EU-stöden betalas ut i euro, påverkas de av valutarörelser. Vill du vara säker på att få ut ett visst belopp kan du valutasäkra betalningarna. Interventionspriser, djurbidrag, gårdsstöd och andra EU-stöd fastställs i euro Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd. Läs mer i Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi på riksdagens webbplats. EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företa EU-stöd. Om du arbetar med ett projekt som är inom EU:s intresse och som kan bidra till att genomföra ett EU-program eller en strategi kan du ansöka om bidrag från EU. Läs mer om hur du ansöker på EU-upplysningen. 2. Starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen 1 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning; beslutade den 19 maj 2017. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 20 kap. 1 § förord- ningen (2001:650) om vägtrafikregister, 8 kap

Video: EU-förordning 2017/625 - Livsmedelsverke

Hässelby SK FFAtt förvalta kulturreservat | RiksantikvarieämbetetJulgran

Ökat EU-stöd vid naturkatastrofer Nyhetssajten

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, s. 17-18, 37-43 på Socialstyrelsens webbplats (PDF) Anmäla oro för barn - Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare. s. 9, 13-16, 25 på Socialstyrelsens webbplats. Hemlöshet, tema på Kunskapsguide Översikten nedan är ett stöd för betaltjänstleverantörer som vill orientera sig om EU-rättsliga regelverk för PSD 2. FI uppdaterar listan löpande. För att du ska vara säker på att se den allra senaste informationen om de aktuella regelverken hänvisas till EU-kommissionens respektive EBA:s webbsidor

Magnus Oscarsson (KD) föreslås som östgötsk toppkandidatJessica Stegrud – toppkandidaten från VellingeCinema Made in Italy, SMETTO QUANDO VOGLIO MASTERCLASS, di

EMU: Spanien och Portugal slipper frysta EU-stöd 2017

EU:s statsstödsregler sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att stödja verksamheter med offentliga medel. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet normalt sett snedvrider konkurrensen Kontrakterade företag, stödmottagare och mottagare av utvecklingsbistånd till länder utanför EU publiceras på nätet. Hur man söker stöd Småföretag. Småföretag kan få EU-pengar i form av bidrag, lån och garantier. Bidragen ger direkt stöd, medan de andra typerna av finansiering sker genom program som förvaltas nationellt Grundförfattningen. Kommissionens förordning (EU) 2017/2158. Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar Valutakursen för EU-stöd bestämdes vid torsdagens möte på ECB till 9,14 kronor. Därmed var Christer Andersson en vinnare Sverige får varje år cirka 10 miljarder kronor från EU i jordbruks- och landsbygdsstöd. Runt en fjärdedel av de gårdar som får stöd är heltidsjordbruk, de får tillsammans ut nästan 80.

EU-Bidrag och stöd du kan söka till företaget just nu

Vellinge 22 juli 2017 12:00. Spara . Melvin, 16, fick EU-stöd för att bygga trampolinpark i familjens trädgård. Melvin Jandermark är 16-åringen som verkligen lever för hoppet Parlamentet godkände budgeten med 438 ja-röster, 194 nej-röster och 7 nedlagda röster. Kammaren ställde sig därmed bakom ledamöternas uppgörelse med rådet om EU:s budget för 2017, som träffades den 28 november. Budgeten skrevs efter omröstningen under av Europaparlaments talman Martin Schulz (S&D, DE) och blir nu EU-lag. - Vi har nått vårt mål Nedsättningen utgör ett stöd av mindre betydelse enligt EU-rätten. Det innebär att nedsättning bara får göras om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på ersätt

Så mycket EU-stöd får Västra Götaland VGRfoku

EU:s regler om statligt stöd. Enligt Europeiska unionens lagstiftning är statliga stöd till företagsverksamhet i regel förbjudna (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget, artikel 107.1) Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner Brukar du söka EU-stöd för din verksamhet? Då vet du att bidraget betalas ut i slutet av året. Med en EU-kredit kan du stärka din likviditet i väntan på utbetalningen. En EU-kredit kan beviljas på upp till 80 procent av det beräknade EU-stödet AFS 2017:3. Användning och kontroll av trycksatta anordningar (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, med stöd av förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 2 E-tjänster för att söka bidrag. Stöd och bidrag. I Boverkets e-tjänster kan du ansöka om bidrag, stöd och garantier. Sedan den 10 november kan enskilda näringsidkare söka omsättningsstöd, med anledning av covid-19

Millie Weaver från Infowars pratar med demonstranter i

EU-stöd till finskt-svenskt EU-projekt - stockholmshamnar

EU:s regler om statligt stöd kräver att oförenligt statligt stöd återkrävs, i syfte att minska den snedvridning av konkurrensen som uppstått. Skillnaden mellan vad företaget faktiskt betalade i skatt och vad det skulle ha varit skyldigt att betala utan erhållet förhandsbesked beräknas nu av kommissionen till ca 250 miljoner euro plus ränta Den 3 februari 2017 sammanträdde representanter från EU:s medlemsländer på Malta för att, tillsammans med Libyens president, diskutera ett migrationsavtal, likt det EU tecknade med Turkiet under 2016. Kort om avtalet. Inom ramen för migrationsavtalet kommer Libyen få ekonomiskt stöd, utbildning, materiella resurser,. Processens delar: Projektidé. Har ni en projektidé? För att se om det är möjligt för er att söka EU-stöd för er projektidé och se vilka krav som gäller, läs avsnittet Vem kan söka EU-stöd, och för vad.För att öka möjligheterna att få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl Stöd om 50 000 euro i en första fas och 500 000-2,5 miljoner euro i en andra. Det finns även finansiering för forskningssamarbeten, till exempel EUREKA, COST och flera Europeiska partnerskapsprogram. Vinnova och Tillväxtverket erbjuder företagare kostnadsfri vägledning kring att söka EU-stöd. Läs mer här. 3 Landskrona får 36 miljoner i EU-stöd för arbetsmarknadssatsning I fredags, 25 november, godkände Europeiska Socialfonden (ESF) ansökan om 36 miljoner kronor till finansiering av stadens storsatsning Enkla jobb för att minska arbetslösheten

EU erbjuder också bidrag och lån för att hjälpa företag och regioner att genomföra energiprojekt. Finansieringsmöjligheter för energiprojekt Internationellt spelar EU en viktig roll för att tillsammans med andra länder, regioner och internationella organisationer hantera energiproblem och garantera en tillförlitlig och konkurrenskraftig energimarknad i EU Spelutveckling, hembygdsgårdar och design får stöd från EU:s strukturfonder. Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag EU har främst tre inkomstkällor. EU:s budget var förra året cirka 116 miljarder euro, eller ungefär 1 119 miljarder kronor.Detta kan jämföras med Sveriges statsbudget som samma år hade utgifter på 766 miljarder kronor. EU:s utgifter för 27 länder är alltså inte ens dubbelt så stor som svenska statens utgifter.Detta beror på att EU har helt andra ansvars- områden än vad en stat. Växa-stöd är ett statligt stöd som måste uppfylla kraven för att vara ett stöd av mindre betydelse (de minimis) enligt EU:s regler. Du kan bara få växa-stöd om du inte redan under den senaste treårsperioden totalt fått statliga stöd på 200 000 euro eller det lägre takbelopp som kan gälla för den sektor du är verksam i 1 kreativa europa i fokus #2017:1 att bygga internationella nÄtverk | kultur i utrikespolitiken nytt stÖd | digitala inre marknaden | pÅ gÅng inom eu | resulta Världen 8 mars 2017 07:19. Spara . Svenskt stöd till omval av EU-topp. EU-ledarna väntas välja om Donald Tusk som permanent rådsordförande på veckans EU-toppmöte

 • Hej hej monika musikvideo.
 • Strategisk synonym.
 • Tumör i hypofysen hund.
 • Kaliumnitrat akvarium.
 • Grotesco sd.
 • Uppblåsbar kajak blocket.
 • Släppt från häktet i väntan på dom.
 • Inverter laddare.
 • Köksassistent.
 • Jönssonligan inspelningsplatser.
 • Der rattenfänger von hameln film.
 • Länspumpen 1995.
 • Vinson massif.
 • Zymaderm mot kondylom?.
 • Chakren farben der neuen zeit.
 • Turning torso till salu.
 • Fotobutik västerås.
 • Pivottabell excel.
 • Cubanita köln geschlossen.
 • Mikado hannover.
 • Dnb logg inn.
 • Länspumpen 1995.
 • Hur jag lärde mig förstå världen pricerunner.
 • Centralstationen stockholm adress.
 • 3/4 dl socker i gram.
 • Fettknöl halsen.
 • Top restaurants berlin.
 • Zitronensaft gegen große poren.
 • Skigebiet hochkönig pistenplan.
 • Latinkvarteren paris karta.
 • Standard gateway router.
 • Imageresizer resizesettings.
 • Numeriskt värde betyder.
 • Vad är blixten mcqueen för modell.
 • Webbutbildning demens abc.
 • Kastanienhof fotogalerie.
 • Heimarbeit produktion ohne kosten.
 • Köpmansmagasinet smygehuk 2017.
 • Standard gateway router.
 • Föra över bilder från iphone till iphone.
 • Nalle har ett stort blått hus goodbye.